Motie RES: Andere doel­groepen betrekken bij parti­ci­patie


Groen­Links, D66, PvdA, PvdD

5 juli 2021

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 5 juli 2021, ter behandeling van de RES 1.0;

constaterende dat,

- de provincie een ondersteunende taak richting gemeentes heeft op het gebied van participatie en GS heeft aangegeven die rol ook na vaststelling van de RES 1.0 te willen faciliteren

- er tot dusver 5000 inwoners waaronder 50 jongeren deel hebben genomen aan participatiebijeenkomsten;

- richting de RES 2.0 en bij de realisatie van concrete projecten participatie ook aan de orde is;

- de communicatie en informatievoorziening omtrent de RES 1.0 geëvalueerd gaat worden;

overwegende dat:

- participatie een doorlopend proces is en zich weinig aantrekt van het vaststellen van de RES 1.0;

- burgers allemaal verschillende ideeën hebben over hoe mensen betrokken kunnen worden bij de Regionale Energie Strategieën en de energietransitie in bredere zin;

- de beste ideeën ontstaan door samenwerking;

- er al een evaluatie rondom communicatie van de RES 1.0 gepland staat;

roept Gedeputeerde Staten op,

- bij de geplande evaluatie omtrent communicatie en informatievoorziening van de RES 1.0 ook de procesparticipatie en de daarbij betrokken doelgroepen te evalueren;

- aan de hand van de evaluatie met concrete aanbevelingen te komen;

- actief naar gemeentes uit te dragen dat de provincie kan ondersteunen in procesparticipatie en daarbij specifiek te richten op het betrekken van doelgroepen die nog niet betrokken zijn geweest;

- daar de participatiecoalitie bij te betrekken;

- daarover te rapporteren aan PS;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

50Plus/PvdO, CDA, CU, D66, Denk, FvD, GroenLinks, JA21, Partij voor de Dieren, PvdA

Tegen

PVV, SP, VVD