Motie RES: Volks­tuinen gevoelige bestem­mingen


CU, PvdD

5 juli 2021

De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 juli 2021, ter bespreking van
agendapunt 16, “RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord (VD-31)”,

constaterende dat:

- er een aantal zoeklocaties zijn aangewezen in de directe omgeving van volkstuincomplexen;

- er ten aanzien van externe veiligheid in het Activiteitenbesluit (artikel 3.15a) voorwaarden worden gesteld aan de afstand van windmolens tot (beperkt) kwetsbare objecten;

- de gedeputeerde n.a.v. vragen in de commissie heeft geantwoord dat dit zou kunnen gelden voor volkstuinen wanneer deze gezien worden als recreatieterreinen;

overwegende dat:

- veel mensen recreëren in volkstuinen;

- in sommige volkstuinen overnacht wordt;

spreken uit:

- volkstuinen waar overnacht mag worden te zien als “terreinen bestemd voor recreatief nachtverblijf” en daarmee als kwetsbare objecten;

- volkstuinen waar niet overnacht mag worden te zien als “terreinen voor dagrecreatie gelden” en daarmee als beperkt kwetsbare objecten;

en dragen GS op:

- te zorgen in de uitwerking van de RES de voorwaarden ten aanzien van externe veiligheid conform worden toegepast in de zoekgebieden nabij volkstuinen,

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

50Plus/PvdO, CDA, CU, D66, Denk, Fractie Baljeu NH, FvD, GroenLinks, JA21, Partij voor de Dieren, PvdA, PVV, SP, VVD

Tegen