Motie Noord-Holland roept klimaat- en biodi­ver­si­teits­crisis uit


PvdD, Groen­Links, DENK

4 juli 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 4 juli 2022, ter behandeling van de voordracht Kaderbrief 2023;

constaterende dat;

  • we volgens wetenschap met een levensbedreigende biodiversiteits- en klimaatcrisis te maken hebben;
  • internationale wetenschappers van IPBES en IPCC aangeven dat er nu te weinig gebeurt om het tij te keren en er geen tijd meer te verliezen is om de twee crises in samenhang aan te pakken;[1]
  • de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) onlangs aangaf dat de biodiversiteitscrisis even erg is als de klimaatcrisis en dat we de aanpak van beide moeten versnellen;[2]
  • deze crises en de urgentie om meer te doen niet terug te lezen zijn in een van de belangrijkste stukken van de provincie, de Kaderbrief 2023, terwijl er uitgebreid aandacht is voor economie en economische groei;

overwegende dat;

  • provincie Noord-Holland haar best doet om voldoende maatregelen te nemen en de urgentie groot is;
  • de ernst van de situatie een stevige plek verdient in belangrijke provinciale stukken zoals de Kaderbrief;
  • er al wereldwijd meer dan 2000 overheden op verschillende niveaus zijn die reeds de klimaat- en biodiversiteitscrisis hebben erkend en de noodtoestand hebben uitgeroepen (onlangs nog gemeente Haarlem);[3][4]

gehoord de discussie,

besluiten:

  • de klimaatcrisis uit te roepen;
  • de biodiversiteitscrisis uit te roepen;

en gaan over tot de orde van de dag.[1] https://www.ru.nl/fm/actueel/nieuws/nieuws/redactionele/achteruitgang-natuur-gaat-sneller-dan-ooit/; https://academic.oup.com/bioscience/article/70/1/8/5610806; https://www.theguardian.com/en...

[2] https://www.biind.nl/nieuws/rl...

[3] https://climateemergencydeclar...

[4] https://haarlem.partijvoordedi...


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GroenLinks, D66, PvdA, SP, CU

Tegen

VVD, JA21, CDA, FvD, PVV, Liberaal NH, 50Plus/PvdO