Motie Aandacht voor bescherming dieren tegen extreem weer


Partij voor de Dieren, Groen­Links, DENK, JA21

4 juli 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 4 juli 2022, ter behandeling van de voordracht Kaderbrief 2023;

constaterende dat;

  • veel weidedieren (schapen, koeien, paarden) bij extreme weersomstandigheden zoals hitte, onvoldoende bescherming hebben en daar onder lijden;
  • alleen al in Noord-Holland ongeveer driekwart van de schapen geen schaduw heeft en duizenden dieren hittestress ervaren;[1]
  • het probleem al decennia speelt, maar landelijk weinig concrete stappen worden gezet;[2]
  • de Omgevingsverordening is aangepast om meer mogelijkheden aan grondgebruikers en gemeenten te geven om dieren te beschermen;
  • daarnaast vanuit ruimtelijk perspectief ook verschillende landschapselementen en mobiele schuilelementen een oplossing kunnen bieden;
  • er in de praktijk vaak bewustwording en kennis ontbreekt over de mogelijkheden voor schuilgelegenheden voor dieren;

overwegende dat;

  • de provincie vanuit haar ruimtelijke beleid, als verbinder, als regisseur en trekker van gebiedsgerichte processen in de landbouw, als geen ander het Noord-Hollandse landschap en ondernemers kent en daarmee in staat is aandacht te vragen voor de kansen om versneld met oplossingen te komen;
  • de provincie volgens de Voedselvisie als beleid heeft om ook dierenwelzijn mee te nemen in de transitie naar natuurinclusieve- en kringlooplandbouw;
  • de urgentie groot is om bewustwording te creëren ten behoeve van dieren en om het plaatsen van geschikte schuilgelegenheden zoveel mogelijk aan te moedigen;

gehoord de discussie,

verzoeken GS;

  • om binnen provinciale mogelijkheden aandacht te vragen voor oplossingen voor dit probleem, bijvoorbeeld via bestaande gebiedsprocessen, media en communicatiekanalen;

en gaan over tot de orde van de dag.
[1] https://www.nhnieuws.nl/nieuws/271226/driekwart-van-de-noord-hollandse-schapen-staat-in-de-brandende-zon-pvdd-wil-actie; https://www.wakkerdier.nl/camp...

[2] https://www.partijvoordedieren.nl/nieuws/weidedieren-ook-deze-zomer-overgeleverd-aan-de-weergoden; ook in de laatste brief van minister van april 2022 is vooral een opsomming van lopende overleggen over zaken die al jaren geleden geregeld zouden worden, maar met daadwerkelijke bescherming van dieren is nog steeds weinig gedaan


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, VVD, D66, PvdA, JA21, PvdD, PVV, SP, CU, 50Plus/PvdO, Liberaal NH

Tegen

CDA, FvD

Lees onze andere moties

Motie Noord-Holland roept klimaat- en biodiversiteitscrisis uit

Lees verder

Motie Provinciale ambities dierenwelzijn concreter maken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer