Motie Provin­ciale ambities dieren­welzijn concreter maken


Partij voor de Dieren, Groen­Links, Partij van de Arbeid, DENK, JA21

4 juli 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 4 juli 2022, ter behandeling van de voordracht Kaderbrief 2023;

constaterende dat;

  • de provincie de intrinsieke waarde van dieren erkent en zegt zich binnen de provinciale mogelijkheden in te willen zetten voor dierenwelzijn;
  • steeds meer mensen ook verwachten dat verschillende overheden explicieter rekening houden met de belangen van dieren;
  • de provincie daarom een gedeputeerde Dierenwelzijn heeft, en beleid heeft opgesteld voor dierenwelzijn op verschillende gebieden, zoals bij de Voedselvisie, bij mobiliteit waarbij de ambitie is ook het aantal dierlijke verkeersslachtoffers naar nul te brengen, bij inkoopbeleid, sponsorbeleid, etc.;

overwegende dat;

  • de provincie dus haar best doet, maar het nu voor PS moeilijk te volgen is wat er daadwerkelijk gebeurt, wat de doelen zijn en wat de vorderingen per jaar zijn;
  • om als PS beleid op dierenwelzijn goed te kunnen volgen het daarom nodig is om de provinciale inzet overzichtelijk, concreet en waar kan SMART te maken, zodat we er bij de jaarlijkse behandeling van de jaarstukken op kunnen reflecteren en vooruit kunnen blikken richting het nieuwe jaar;
  • dit PS helpt in haar controlerende en kaderstellende taak;

gehoord de discussie,

verzoeken GS;

  • om zo snel mogelijk aan PS te rapporteren over wat er afgelopen collegeperiode gedaan is om dierenwelzijn te bevorderen, welke doelen en vorderingen er zijn, en om met PS in gesprek te gaan over waar kansen liggen voor het SMART maken van het beleid en waar nog aan gewerkt kan worden voor de komende jaren;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, D66, PvdA, JA21, PvdD, PVV, SP, CU, 50Plus/PvdO

Tegen

VVD, CDA, FvD, Liberaal NH