Motie verhoging inkomsten uit grond­wa­ter­heffing


Groen­Links, D66, Partij voor de Dieren

4 juli 2022


Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 4juli 2022;

constaterende dat;

 • bescherming van waterveiligheid, -kwantiteit- en -kwaliteit een provinciaal belang is de provincie eindverantwoordelijk is voor kwaliteit en kwantiteit van het grondwater maatregelen voor duurzaam beheer en gebruik van water en voor de waterveiligheid in Noord-Holland zijn opgenomen in het Regionaal Waterprogramma 2022-2027 (RWP);
 • deze maatregelen o.a. worden gefinancierd uit de opbrengsten van de provinciale grondwaterheffing conform de grondwaterheffingsverordening 2010;

overwegende dat:

 • we in Noord-Holland niet voldoen aan de wettelijke doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water en de eindtermijn van de KRW (2027) snel nadert;
 • vrijwel alle ‘waterpartijen’, waaronder Waterschappen en drinkwaterbedrijven, de urgentie van extra maatregelen met kracht onderstrepen;
 • in het RWP maatregelen worden benoemd waarvoor op dit moment nog onvoldoende structurele financiering is;
 • door klimaatverandering zich steeds vaker periodes van hevige droogte of wateroverlast voordoen waarop we nog onvoldoende zijn voorbereid;
 • toenemende droogte vraagt om het beter opslaan en vasthouden van water;
 • er onderzoeken lopen naar nieuwe drinkwaterwinningen die bij realisatie invloed hebben op het grondwaterpeil in de betrokken gebieden en de zones daaromheen en dus zullen vragen om mitigerende maatregelen waaronder meer en betere mogelijkheden voor waterinfiltratie;
 • het tarief van de grondwaterheffing al vele jaren stabiel is en een verhoging van het tarief zeer beperkte gevolgen zal hebben voor de inkomenspositie van bewoners;

verzoeken GS:

 • ten behoeve van de begroting 2023 met een voorstel te komen voor een serieuze verhoging van de grondwaterheffing zodanig dat uit de meeropbrengst nieuwe maatregelen die passen binnen de kaders van de Waterwet structureel gefinancierd kunnen worden;
 • de meeropbrengst toe te voegen aan de middelen voor het Provinciaal Waterprogramma en met voorrang te bestemmen voor de aanpak van verdroging die verband houdt met grondwateronttrekking of daarvoor benodigde onderzoeken,

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Provinciale ambities dierenwelzijn concreter maken

Lees verder

Motie Haalbaarheid Planning Groen Staal en Gezondheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer