Motie Haal­baarheid Planning Groen Staal en Gezondheid


VVD, PvdA, D66, Groen­Links, PvdD, CDA, CU, DENK, JA21

19 september 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 19 september 2022

Motie Vreemd aan de Orde van de Dag:

overwegende, dat:

 • de overgang naar Groen Staal productie en de daarmee samenhangende waterstoftransitie een mogelijke oplossing is voor een gezonde leefomgeving en een duurzame toekomst van de staalindustrie (Tata) in de IJmond. Het plan Groen Staal zorgt mogelijk ook voor het behoud van (technische) werkgelegenheid;
 • in de “expression of principles” wordt gesteld dat Tata meer dan evenredig haar aandeel neemt in de realisatie van het Klimaatakkoord en 5 megaton CO2 minder zal uitstorten op jaarbasis, aldus de website van de Rijksoverheid (31 maart 2022). En dat Tata als grootste industriële uitstoter van stikstof ook stevig aan de vermindering van de stikstofuitstoot in Noord-Holland moet bijdragen. En bovenal dat zij de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen en geuroverlast substantieel moet beperken;
 • de Oekraïne oorlog en de daardoor veroorzaakte​ energiecrisis grootschalig op aardgas aangedreven productie nog onwenselijker ​heeft gemaakt;

constaterende, dat:

 • er behoefte is aan een duidelijk tijdpad waarin alle te nemen stappen duidelijk aangegeven worden om voor 2030 Groen Staal te produceren en de definitieve sluiting van de meest vervuilende Kooksgasfabriek en Hoogoven mogelijk te maken;
 • er naast de geplande productie van waterstof in het IJmond gebied zelf ook een veelvoud aan waterstof nodig is die zal moeten worden geïmporteerd per schip of aangevoerd via een landelijk netwerk van leidingen, bijvoorbeeld via Den-Helder, maar dat er nog geen duidelijkheid is hoe dit kan worden gegarandeerd;
 • vergunningen voor DRI naar verwachting op zijn vroegst ergens in 2026 worden afgegeven waarna de bouw pas kan beginnen volgens de website van de provincie, waarbij vertraging van het verdere proces op de loer ligt​;
 • de resultaatsverplichtingen, afhankelijkheden en bijbehorende tijdslijnen waaraan alle partijen (Tata, overig bedrijfsleven, gemeenten, Provincie en Rijksoverheid) zich moeten committeren (ontwerp, vergunning, financiering en uitvoering) onduidelijk zijn;

>verzoeken GS:

 • voor 1 januari 2023 Provinciale Staten te informeren over de route richting Groen Staal;
 • voor 1 januari 2023 ook de (resultaats-)verantwoordelijkheden van de provincie in deze route naar Groen Staal duidelijk te hebben en bij EZK en Tata (en overige betrokken partijen) duidelijk te maken hetzelfde van hen te verwachten, zodat voor 1 maart 2023 tot een gezamenlijke concrete integrale planning op hoofdlijnen kan worden gekomen met termijnen, deadlines en (financiële, economische, gezondheids- en milieu) consequenties, opdat duidelijk wordt hoe Tata binnen de gestelde datum van eind 2029 Groen Staal zal produceren. En hiermee rekening te houden met de uitgestelde uitkomsten van het emissie-onderzoek;
 • in aanvulling op het door GS aangekondigde onderzoek naar het sluiten van de Kooksgasfabriek en in navolging van het Expression of Principles er bij Tata Steel op aan te dringen de Kooksgasfabriek zo spoedig mogelijk te sluiten;
 • er bij de staatssecretaris en TATA op aan te dringen dat er voordat er onomkeerbare besluiten worden genomen eerst duidelijkheid is over de effecten van het Groen Staalplan (en de andere scenario’s, waaronder die genoemd in de brief van september 2021 van de staatssecretaris) op de gezondheid en leefomgeving;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, VVD, D66, PvdA, JA21, CDA, PvdD, SP, CU, 50Plus/PvdO, Liberaal NH

Tegen

FvD, PVV