Motie Refe­ren­dum­verzoek Windalarm: Los echte knel­punten versnelling aanpak klimaat- en biodi­ver­si­teits­crisis op


Partij voor de Dieren, DENK, SP, PvdO

19 december 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 19 december 2022, ter behandeling van voordracht VD-67, ‘Beslissing op bezwaar inzake Referendumverzoek Stichting Windalarm’;

constaterende dat:

 • PS heeft erkend dat er sprake is van een klimaat- en biodiversiteitscrisis die we in samenhang moeten aanpakken en waar meer provinciale aandacht voor nodig is;
 • deze maand bij de VN-conferentie voor Biodiversiteit nogmaals werd benadrukt dat we zonder effectief natuurbeleid ook de klimaatcrisis niet kunnen oplossen en dat er geen tijd meer te verliezen is;[1][2][3][4][5]
 • de energietransitie daarom volgens wetenschappelijk consensus zoveel mogelijk natuurinclusief moet gebeuren;
 • de provincie het referendumverzoek van Stichting Windalarm wil afwijzen omdat het volgens haar tot vertraging van windprojecten zou leiden en daarmee klimaatdoelen in gevaar zou brengen;

overwegende dat;

 • de provincie zich op een noodverordening van de EU beroept om het referendumverzoek af te wijzen;
 • deze noodverordening, zonder instemming van het Europees Parlement, de bescherming van natuur lijkt te verzwakken in de hoop energieprojecten te versnellen, tegen wetenschappelijk advies in;
 • Europese milieu- en natuurorganisaties, waaronder de European Environmental Bureau, daarom bezwaar maken tegen het proces van de noodverordening en waarschuwen dat deze juist méér (juridische) onzekerheid voor energieprojecten oplevert en meer vertraging van de noodzakelijke klimaattransities;[6]
 • de Europese milieu- en natuurorganisaties een oproep doen aan overheden om in te zetten op win-win oplossingen van natuurinclusieve energietransitie, het beter betrekken van burgers en in te zetten op oplossen van huidige knelpunten op administratief en capaciteit-gebied;
 • we weten (en insprekers in laatste commissievergadering hebben dat bevestigd) dat duurzame energieprojecten nu al vertraagd zijn (vergunningslening zou een jaar duren, maar duurt nu soms twee jaar), door onder andere gebrek aan capaciteit en goede begeleiding bij overheden;
 • als de provincie zich zorgen maakt om vertraging en halen van klimaatdoelen, ze dus meer dient te doen aan de bron van de oorzaken van de al bestaande vertraging;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

 • de uitrol van natuurinclusieve hernieuwbare energie te versnellen, door de bronnen van al bestaande vertraging aan te pakken;
 • daarvoor bijvoorbeeld te verkennen hoe de provincie zich kan inzetten voor investeringen in meer capaciteit in uitvoering van beoordelingen van aanvragen op alle niveaus. Daarnaast het oplossen van administratieve knelpunten te verkennen en te kijken naar de mogelijkheden om bijvoorbeeld de digitalisering van procedures te bevorderen en one-stop-shops voor projectaanvragers op te zetten;
 • een plan uit te werken om meer te doen om sociale weerstand tegen nieuwe natuurinclusieve hernieuwbare energieprojecten te verminderen, door bijvoorbeeld de communicatie over de urgentie van de klimaat- en biodiversiteitscrisis te verbeteren, door burgers beter te betrekken, door burgers te laten profiteren van de transities en meer in te zetten op oplossingen van onderop;
 • de conclusies daarover het liefst begin maart en anders zo snel mogelijk per brief te sturen naar PS;

en gaan over tot de orde van de dag.
[1] https://www.pbl.nl/blogs/vn-co...

[2] https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2...

[3] https://www.wwf.nl/wat-we-doen...

[4] https://www.trouw.nl/duurzaamh...

[5] https://www.nrc.nl/nieuws/2022...

[6] https://eeb.org/eu-is-taking-a...


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, CU

Tegen

GroenLinks, VVD, D66, PvdA, JA21, CDA, FvD, PVV

Lees onze andere moties

Motie Omgevingsverordening: Financieel verslag faunabeheereenheid

Lees verder

Motie Omgevingsverordening: Onderzoek beperkingen aan sier- en bollenteelt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer