Motie Omge­vings­ver­or­dening: Finan­cieel verslag fauna­be­heer­eenheid


19 december 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 19 december 2022, ter behandeling van agendapunt Eerste herziening Omgevingsverordening NH2022 en agendapunt Tweede herziening Omgevingsverordening NH2020;

overwegende dat:

  • het jaarlijkse verslag van de faunabeheereenheid [1] geen financiële paragraaf bevat;
  • op dit moment de FBE per jaar €1,27 mln. aan subsidie ontvangt;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

  • bij de volgende herziening van de Omgevingsverordening een aanvullend lid toe te voegen aan het artikel “Jaarlijks verslag faunabeheereenheid” om daarmee een financiële rapportage te borgen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Jaap Hollebeek, Partij voor de Dieren

Wil van Soest, Partij van de Ouderen


Status

Verworpen

Voor

JA21, Partij voor de Dieren, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, D66, FvD, GroenLinks, PvdA, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Omgevingsverordening: Geen uitbreiding intensieve veehouderij

Lees verder

Motie Referendumverzoek Windalarm: Los echte knelpunten versnelling aanpak klimaat- en biodiversiteitscrisis op

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer