Motie Omge­vings­ver­or­dening: Finan­cieel verslag fauna­be­heer­eenheid


19 december 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 19 december 2022, ter behandeling van agendapunt Eerste herziening Omgevingsverordening NH2022 en agendapunt Tweede herziening Omgevingsverordening NH2020;

overwegende dat:

  • het jaarlijkse verslag van de faunabeheereenheid [1] geen financiële paragraaf bevat;
  • op dit moment de FBE per jaar €1,27 mln. aan subsidie ontvangt;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

  • bij de volgende herziening van de Omgevingsverordening een aanvullend lid toe te voegen aan het artikel “Jaarlijks verslag faunabeheereenheid” om daarmee een financiële rapportage te borgen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Jaap Hollebeek, Partij voor de Dieren

Wil van Soest, Partij van de Ouderen


Status

Verworpen

Voor

JA21, N-NH, Partij van de Ouderen, Partij voor de Dieren, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, D66, Fractie Baljeu, FvD, GroenLinks, PvdA, VVD