Motie Omge­vings­ver­or­dening: Geen uitbreiding inten­sieve veehou­derij


19 december 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 19 december 2022, ter behandeling van agendapunt Eerste herziening Omgevingsverordening NH2022 en agendapunt Tweede herziening Omgevingsverordening NH2020;

constaterende dat:

 • er een wetenschappelijk consensus bestaat over de buitenproportioneel grote schade die intensieve veehouderij toebrengt aan o.a. het milieu, gezondheid, natuur, dierenwelzijn en water;
 • de Omgevingsverordening Noord-Holland nieuwvestiging van intensieve veehouderij niet meer toestaat; [1]
 • de toelichting van de provincie bij het betreffende artikel luidt: “de intensieve veehouderij kan een grote impact hebben op de leefomgeving, door bijvoorbeeld geurhinder, uitstoot van fijnstof, ammoniak, zoönosen en endotoxinen. Ook is dierenwelzijn een onderwerp dat tot maatschappelijke discussies leidt. Om die redenen is een vergroting van het aandeel intensieve veehouderij niet gewenst.”;
 • de Omgevingsverordening Noord-Holland uitbreiding van bestaande intensieve veehouderij nog wel toestaat, terwijl daar logischerwijs dezelfde impact op de leefomgeving en onderwerp van maatschappelijke discussies als bij nieuwvestiging voor geldt;

overwegende dat;

 • de Omgevingsvisie duidelijk een weg inslaat naar natuurinclusieve, meer regionale landbouw;
 • de Voedselvisie een transitie van het voedselsysteem voorstaat, waarbij deze vanuit ecologisch oogpunt ook voordelig moet zijn voor bodem, water, biodiversiteit, klimaat en dierenwelzijn;
 • kringlooplandbouw en de door de provincie voorgestane transitie van het voedselsysteem niet stroken met het nog steeds mogelijk maken van uitbreiding van de intensieve veehouderij;
 • een meerderheid van Nederlanders af wil van de intensieve veehouderij [2, 3] en in 2020 meerdere Politieke Jongeren Organisaties Noord-Holland per brief hebben opgeroepen om de intensieve veehouderij af te bouwen;
 • uitbreiding van bestaande intensieve veehouderijen niet past in tijden van klimaat-, natuur- en stikstofcrises;


gehoord de discussie,

verzoeken GS:

 • om zo snel als (juridisch) mogelijk bij een nieuwe herziening van de Omgevingsverordening uitbreiding van bestaande intensieve veehouderij niet meer toe te staan;


en gaan over tot de orde van de dag.

Jaap Hollebeek, Partij voor de Dieren

Wil van Soest, Partij van de Ouderen

  1 Art. 6.34 Omgevingsverordening NH2020, art. 6.43 Omgevingsverordening NH2022

  2 https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/meerderheid-nederlanders-is-tegen-intensieve-veehouderij-maar-we-eten-nog-nauwelijks-vegetarisch~b3fb4adf/

  3 https://www.duurzaam-ondernemen.nl/onderzoek-kwart-van-de-nederlanders-hoopt-op-toekomst-zonder-vlees/


  Status

  Verworpen

  Voor

  Partij voor de Dieren, PVV, SP

  Tegen

  CDA, CU, D66, FvD, GroenLinks, JA21, VVD, PvdA

  Lees onze andere moties

  Motie Vreemd aan de Orde van de Dag: Vlaggen op 10 december

  Lees verder

  Motie Omgevingsverordening: Financieel verslag faunabeheereenheid

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer