Motie Vreemd aan de Orde van de Dag: Vlaggen op 10 december


Groen­Links, D66, Partij voor de Dieren, PvdA

19 december 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 19 december 2022;

constaterende dat:

- wereldwijd mensenrechten onder druk staan;
- ook in Nederland mensenrechten niet altijd een vanzelfsprekendheid zijn, waarbij onder andere te denken valt aan:
. de toeslagenaffaire;
. minderjarige vluchtelingen die tussen volwassenen in de opvang worden geplaatst;
. geen gelijke rechten voor transpersonen ten opzichte van niet transpersonen; en
. de oproepen die in onze maatschappij klinken om het demonstratierecht in te perken;
- 10 december de Internationale Dag voor de Rechten van mens is;
- op 10 december 2020 de Mensenrechtenvlag is gelanceerd door discriminatie.nl;
- meer dan 70 gemeenten na oproep van discriminatie.nl op 10 december de Mensenrechtenvlag al uithangen;

   overwegende dat:

   - de Mensenrechtenvlag een symbool is voor gelijkwaardigheid van ieder mens op deze aarde;
   - ondanks onderlinge verschillen, alle mensen bestaan uit DNA;
   - de vorm van een DNA-streng het uitgangspunt van die vlag is, gecombineerd met de kleuren van de aarde (groen), de lucht (blauw) en de zon (geel);
   - de vlag niet de nadruk legt op onze verschillen, maar vooral op wat wij met elkaar gemeen hebben, wat wij delen en wat ons verbindt; en
   - wij ook binnen de Provincie voor alle inwoners en medewerkers, ook als doel moeten hebben mensen te verbinden en verschillen te overbruggen;

   spreekt uit dat:

   - niet alleen gemeenten, maar ook provincies de onderschrijving en noodzaak van het naleven en veiligstellen van de mensenrechten kunnen tonen door middel van het jaarlijks uithangen van de Mensenrechtenvlag op de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens, te weten 10 december;

   verzoekt het college:

   - over te gaan tot de aanschaf van de Mensenrechtenvlag;
   - en de Mensenrechtenvlag jaarlijks op 10 december, de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens, uit te hangen en onderdeel te maken van het vlaggenprotocol van de Provincie Noord-Holland;

   en gaat over tot de orde van de dag.   Status

   Aangenomen

   Voor

   CDA, CU, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVD

   Tegen

   FvD, JA21, PVV

   Wij staan voor:

   Lees onze andere moties

   Motie Omgevingsverordening: Intrinsieke waarde van het dier centraal bij het opstellen van Faunabeheerplannen

   Lees verder

   Motie Omgevingsverordening: Geen uitbreiding intensieve veehouderij

   Lees verder

   Help mee aan een betere wereld

       Word lid Doneer