Motie Omge­vings­ver­or­dening: Intrin­sieke waarde van het dier centraal bij het opstellen van Fauna­be­heer­plannen


Partij voor de Dieren, Partij van de Ouderen

19 december 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 19 december 2022, ter behandeling van agendapunt Eerste herziening Omgevingsverordening NH2022 en agendapunt Tweede herziening Omgevingsverordening NH2020;

constaterende dat:

 • er in de Omgevingsverordening NH verdere eisen kunnen worden gesteld aan een Faunabeheerplan, op basis waarvan GS het plan beoordeelt;
 • veel mensen voorzichtiger willen omgaan met levens van dieren, waarover ook een RDA-rapport is uitgebracht; [1]
 • de Wet natuurbescherming de intrinsieke waarde van het individuele dier benoemt; [2,3]

overwegende dat:

 • erkenning van de intrinsieke waarde inhoudt dat dieren wezens met gevoel zijn en een waarde in zichzelf hebben en eigen belangen, los van het eventuele nut voor de mens;
 • het feit dat dieren gevoel hebben dat het belangrijk is, net als bij mensen, om het leed aandoen aan dieren zoveel mogelijk te vermijden;
 • respect voor integriteit van het dier betekent bijvoorbeeld dat we een dier in een omgeving laten leven waar het in overeenstemming met zijn eigen natuur kan zijn;
 • er van de erkenning van de intrinsieke waarde van het dier in de huidige Faunabeheerplannen amper sprake is en bij de belangenafweging van het dier versus vermeende schade voor de mens al snel elk mens-belang zwaarder wordt gewogen;
 • het gevolg is dat in Noord-Holland jaar in, jaar uit enorme aantallen dieren worden doodgeschoten of vergast;
 • bij een zwaarder wegen van het dierbelang meer op zoek moet worden gegaan naar niet-dodelijk denken en doen, zoals inzetten op een ander ruimtegebruik (als landbouwtransitie, verjagen in plaats van jagen, landschapsmaatregelen nemen om gewasschade te helpen voorkomen), ecologische oplossingen en leren leven met in het wild levende dieren;
 • de provincie naar voorbeeld van provincie Utrecht ook actief kan investeren in (innovatieve) niet-dodelijke oplossingen voor zogenaamde mens-dierconflicten, zoals schade aan gewassen en verkeersveiligheid;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

 • in de volgende periodieke herziening van de Omgevingsverordening NH2022 en mogelijk ook nog van de Omgevingsverordening OVNH2020, onder eisen voor het opstellen van een faunabeheerplan op te nemen dat de intrinsieke waarde van het dier centraal moet worden gesteld en dus zwaar moet meewegen;

en gaan over tot de orde van de dag.


1 https://www.rda.nl/nieuws/nieuws/2022/05/19/doden-van-dieren-aan-het-licht

2 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&hoofdstuk=1¶graaf=1.3&artikel=1.10 art. 1.10, lid 1a

3 Memorie van Toelichting Wet natuurbescherming https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33348-3.html


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, CU, D66, FvD, GroenLinks, PvdA, PVV, VVD, JA21

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Vreemd aan de Orde van de Dag: borgen dat 50% reductie kankerverwekkende PAK’s over het hele Tata-terrein onafhankelijk wordt gemeten

Lees verder

Motie Vreemd aan de Orde van de Dag: Vlaggen op 10 december

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer