Motie Vreemd aan de Orde van de Dag: borgen dat 50% reductie kanker­ver­wek­kende PAK’s over het hele Tata-terrein onaf­han­kelijk wordt gemeten


Partij voor de Dieren DENK SP PvdO

19 december 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 19 december 2022, ter behandeling van motie vreemd aan de orde van de dag ’borgen dat 50% reductie kankerverwekkende PAK’s over het hele Tata-terrein onafhankelijk wordt gemeten’;

constaterende dat:

 • Tata Steel een van de grootste bronnen is van uitstoot van CO2, stikstof en Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS);
 • het verouderde (50 jaar) en verouderde onderdeel Kooksgasfabriek 2 (KGF2) daar een belangrijke bijdrage aan levert;
 • de OD en RIVM bevestigen dat het aannemelijk is dat de KGF2 fabriek het meeste bijdraagt aan uitstoot van kankerverwekkende PAK’s met een gezondheidsrisico op lokaal niveau;[1]
 • onlangs bij metingen bij KGF2 bleek dat de fabriek milieunormen overschrijdt en te veel kankerverwekkende PAK’s uitstoot;[2][3]

overwegende dat:

 • Tata Steel in haar Roadmap Plus de belofte heeft gedaan van 50% reductie (t.o.v. 2019) van de emissie van kankerverwekkende PAK’s, voor het hele terrein, in het eerste kwartaal van 2022;[4]
 • Tata Steel deze reductie ook heeft opgenomen in haar wettelijk verplichte Vermijdings- en Reductieprogramma en in haar brief d.d. 4 oktober 2021 aan staatssecretaris I&W over de uitvoering van de Roadmap Plus-maatregelen[5] en in haar Groen staal plan;[6]
 • Tata Steel zowel op haar website[7] als in de media[8][9] beweert dat zij deze 50% reductie heeft gerealiseerd;
 • deze bewering door niemand is geverifieerd, ook niet door de provincie Noord-Holland, zijnde het Bevoegd gezag;
 • tegelijkertijd in het recente RIVM-depositieonderzoek IJmond[10] nog steeds geen meetbare verbetering te zien is in de afname van PAK’s;
 • het belangrijk is zoveel mogelijk te verifiëren of Tata Steel haar ambities nakomt, aangezien dit de eerste grote testcase is over de vraag of het bedrijf is te vertrouwen in haar beloftes in haar route naar schoner produceren;
 • er vooral grote zorgen zijn als het gaat om PAK’s bij KGF2, komende uit diffuse bronnen;

gehoord de discussie,

dragen het college van GS op:

 • te verkennen waar de provincie wél de ruimte kan vinden om de ambities van Tata Steel over de halvering van PAK’s onafhankelijk te laten controleren, bijvoorbeeld door zich toe te spitsen op in ieder geval de beloftes zoals geformuleerd in VRP en op het meest zorgwekkende onderdeel KGF2;
 • en daarover PS zo snel mogelijk te informeren;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] Onderzoek naar de herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de IJmondregio (rivm.nl)

[2] Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's) | RIVM

[3] Onderzoek uitstoot Kooksgasfabriek reden voor waarschuwing en nader onderzoek - Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (odnzkg.nl)

[4] Roadmap Plus | Tatasteel Omgeving

[5] brief-van-tata-steel-roadmap-plus.pdf (overheid.nl)

[6] Factsheet Groen staal in schone omgeving_2303202201.pdf (tatasteel.nl)

[7] RIVM-rapport over depositie in de IJmond | Tatasteel Omgeving

[8] Tata Steel-uitstoot in omgeving laatste twee jaar onveranderd: nog steeds te veel lood en paks | Noordhollands Dagblad

[9] RIVM-rapport over depositie in de IJmond | Tatasteel Omgeving

[10] Depositie onderzoek IJmond voorjaar 2022. Monstername en analyse van PAK en metalen in neergedaald stof in de IJmondregio | RIVM


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GroenLinks, VVD, D66, PvdA, JA21, CDA, FvD, PVV, SP, CU, DENK, Fractie Baljeu, Partij van de Ouderen

Tegen

N-NH

Lees onze andere moties

Motie Vreemd aan de Orde van de Dag: Tata Steel: versnel afronden onderzoek intrekken vergunning kankerverwekkende onderdelen Tata

Lees verder

Motie Omgevingsverordening: Intrinsieke waarde van het dier centraal bij het opstellen van Faunabeheerplannen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer