Motie Omge­vings­ver­or­dening: Onderzoek beper­kingen aan sier- en bollen­teelt


19 december 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 19 december 2022, ter behandeling van agendapunt Eerste herziening Omgevingsverordening NH2022 en agendapunt Tweede herziening Omgevingsverordening NH2020;

constaterende dat:

 • nog geen van de 89 KRW-waterlichamen van Noord-Holland voldoet aan de KRW-doelen, ondanks dat er ruim 20 jaar tijd is verstreken en er al twee keer uitstel door de Europese Unie is verleend;
 • een hardnekkig probleem hierbij de te hoge belasting van het Noord-Hollands water met nutriĆ«nten en bestrijdingsmiddelen is, waardoor in veel waterlichamen het bereiken van de doelen wordt belemmerd; [1]
 • in de bollen- en sierteelt nog steeds veel bestrijdingsmiddelen worden gebruikt;
 • deze teelten naast waterproblemen ook bijdragen aan andere problemen, zoals de klimaat- en biodiversiteitscrisis, en de aantasting van gezondheid;

overwegende dat:

  • de Voedselvisie een richting inzet naar minder gebruik van bestrijdingsmiddelen, maar sier- en bollenteelt niet onder de Voedselvisie vallen;
  • in de Omgevingsverordening NH2020 en NH2022 een beperking is opgelegd voor intensieve veehouderij, vanwege de grote impact op de leefomgeving, door bijvoorbeeld geurhinder, uitstoot van fijnstof, ammoniak, zoƶnosen en endotoxinen;
  • die beperking inhoudt dat een vergroting van het aandeel intensieve veehouderij niet gewenst is;
  • een vergelijkbare provinciale redenering ook op de sier- en bollenteelt kan worden toegepast en een beperking daarop zou kunnen worden opgenomen, vanwege de grote impact op volksgezondheid, de leefomgeving, natuur, bodem en waterkwaliteit;
  • in o.a. de provincie Drenthe de wens om de sier- en bollenteelt in te perken door meerdere partijen is geuit, en is gebleken dat er provinciale instrumenten zijn om dat te realiseren; [2]

  gehoord de discussie,

  verzoeken GS:

  • een overzicht te maken welke mogelijkheden het Omgevingsrecht, het Ruimtelijke Ordeningsinstrumentarium, het voorzorgsbeginsel en de natuurwetgeving de provincie biedt om beperkingen op te leggen aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de sier- en bollenteelt;
  • hierover voor de zomer van 2023 aan PS een brief te sturen;

  en gaan over tot de orde van de dag.


  Jaap Hollebeek, Partij voor de Dieren

  Wil van Soest, Partij van de Ouderen

  1 https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Water_Bodem/Regionaal_Waterprogramma_Noord_Holland_2022_2027

  2 https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/15089219/wat-heb-je-als-provincie-te-zeggen-over-waar-boeren-lelies-telen


  Status

  Verworpen

  Voor

  CU, Partij voor de Dieren, SP

  Tegen

  CDA, D66, FvD, GroenLinks, JA21, PvdA, PVV, VVD

  Lees onze andere moties

  Motie Referendumverzoek Windalarm: Los echte knelpunten versnelling aanpak klimaat- en biodiversiteitscrisis op

  Lees verder

  Motie Referendumverzoek Windalarm: Versnel win-win oplossingen voor klimaat- en biodiversiteitscrisis

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer