Motie Refe­ren­dum­verzoek Windalarm: Versnel win-win oplos­singen voor klimaat- en biodi­ver­si­teits­crisis


Partij voor de Dieren, DENK, PvdO

19 december 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 19 december 2022, ter behandeling van voordracht VD-67, ‘Beslissing op bezwaar inzake Referendumverzoek Stichting Windalarm’;

constaterende dat:

 • PS heeft erkend dat er sprake is van een klimaat- en biodiversiteitscrisis die we in samenhang moeten aanpakken en waar meer provinciale aandacht voor nodig is;
 • deze maand bij de VN-conferentie voor Biodiversiteit nogmaals werd benadrukt dat we zonder effectief natuurbeleid ook de klimaatcrisis niet kunnen oplossen en dat er geen tijd meer te verliezen is;[1][2][3][4][5]
 • de energietransitie daarom volgens wetenschappelijk consensus zoveel mogelijk natuurinclusief moet gebeuren;
 • een van de hoofdtaken van de provincie bescherming en versterking van natuur is;
 • de Omgevingsvisie schrijft over een zoveel mogelijk natuurinclusieve inrichting van de provincie;

overwegende dat:

 • de provincie zich op een mogelijke noodverordening van de EU beroept om het referendumverzoek af te wijzen;
 • deze noodverordening de bescherming van natuur lijkt te verzwakken in de hoop energieprojecten te versnellen, tegen wetenschappelijk advies in;
 • Europese milieu- en natuurorganisaties, waaronder de European Environmental Bureau, daarom bezwaar maken tegen het proces van de noodverordening;[6]
 • deze Europese milieu- en natuurorganisaties een oproep doen aan overheden om meer in te zetten op win-win oplossingen die niet ten koste gaan van ecologie, maar de energietransitie bevorderen én onze ecosystemen juist beschermen;

verzoeken GS:

 • zich op alle niveaus maximaal in te zetten (en duidelijker uit te spreken) voor versnelling van win-winoplossingen voor natuurinclusieve energietransitie, en daarvoor binnen provinciale mogelijkheden verdere stappen te verkennen;
 • hierover voor de zomer van 2023 aan PS te rapporteren;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1]
https://www.pbl.nl/blogs/vn-co...

[2] https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2...

[3] https://www.wwf.nl/wat-we-doen...

[4] https://www.trouw.nl/duurzaamh...

[5] https://www.nrc.nl/nieuws/2022...

[6] https://eeb.org/eu-is-taking-a...


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, CU

Tegen

GroenLinks, VVD, D66, PvdA, JA21, CDA, FvD, PVV

Lees onze andere moties

Motie Omgevingsverordening: Onderzoek beperkingen aan sier- en bollenteelt

Lees verder

Amendement Referendumverzoek Windalarm: Nieuw besluit over referendum als PS voldoende geïnformeerd is

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer