Motie kwali­teits­niveau voor zwerfvuil verhogen naar niveau B


16 november 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 16 november 2020, te Haarlem, ter behandeling van agendapunt 11; Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen (NIKG) 2020-2023 (VD-56)

constaterende dat:

 • zwerfafval een groot maatschappelijk probleem is en honderden miljoenen euro’s per jaar kost[1];
 • naar schatting in Nederland 50 tot 275 miljoen kilo zwerfafval per jaar in de openbare ruimte belandt[2];
 • zwerfafval leidt tot vervuiling van natuur, bodem en water, nauwelijks of pas na enkele decennia vergaat, en uiteindelijk via de voedselketen een gevaar vormt voor de volksgezondheid[3];
 • ook boeren constateren last te hebben van zwerfafval, dat hun koeien en andere dieren schaadt[4];
 • ondanks vele initiatieven om het probleem op te lossen de hoeveelheid zwerfafval in de afgelopen 13 jaar niet significant is afgenomen[5];
 • het probleem van zwerfafval dus verder gaat dan alleen de beeldkwaliteit en gemeentegrenzen overstijgt, juist omdat zwerfafval niet op één plek blijft liggen;
 • in december 2018 Provinciale Staten zich via een initiatiefvoorstel hebben uitgesproken voor een afvalvrije provincie en er veel animo was om te kijken naar mogelijkheden daarvoor[6];

verder constaterende dat:

 • in de Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen nu wordt uitgegaan van verschillende kwaliteitsniveaus, waarbij voor vaarwegen geldt dat ze op niveau C worden onderhouden, oevers op niveau C/D en ‘overige wegen’ (gebiedsontsluitingswegen, erftoegangswegen en parallelle wegen) op niveau C;
 • in bijlage E van NIKG een doorrekening is gemaakt van de eventuele verhoging van kwaliteitsniveaus voor zwerfvuil en de daaruit volgende toename in de jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud;

overwegende dat:

 • in NIKG wordt gesteld dat oevers op niveau D worden gehouden alleen “op die locaties waar er geen risico bestaat op gevolgschade (bijvoorbeeld daar waar de oever grenst aan weiland is er geen risico, in tegenstelling tot een oever vlak langs een weg, waar duidelijk wel een risico geldt)”, maar er zoals in de constateringen gesteld er juist bij weilanden ook mogelijke maatschappelijke risico’s zijn voor bijvoorbeeld dieren, boeren en milieu;

 • het bovendien onwenselijk is dat zwerfafval via land uiteindelijk het (vaar)water in belandt, waar het in kleine deeltjes uiteen kan vallen en daardoor nog meer schade kan veroorzaken;

 • wijzigen naar alles op kwaliteitsniveau B voor zwerfafval volgens de doorrekening 550.000 euro per jaar kost, wat een verschil met de huidige situatie betekent van slechts (550.000 – 420.000 =) 130.000 euro extra (zie NIKG, bijlage E);

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

het kwaliteitsniveau voor zwerfvuil ook voor vaarwegen, oevers en ‘overige wegen’ naar niveau B te verhogen;

voor de daaruit volgende toename in de jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud van 130.000 euro, middelen benodigd voor 2021-2023 vrij te spelen via de eerste begrotingswijziging;

dit bijvoorbeeld kan gebeuren middels herschikking binnen de huidige ruimte voor infrastructurele projecten;

hierover bij de eerste begrotingswijziging een concreet voorstel te doen aan PS;

en gaan over tot de orde van de dag.

Jaap Hollebeek
Partij voor de Dieren


[1] https://www.milieucentraal.nl/...,of%20raken%20er%20in%20verstrikt.; https://kenniswijzerzwerfafval... ; https://www.binnenlandsbestuur...

[2] https://www.nu.nl/uit/6073909/...

[3] https://dier-en-natuur.infonu.nl/milieu/181103-zwerfafval-in-de-natuur-milieuvervuiling-of-valt-het-mee.html ; https://www.nieuweoogst.nl/nie... ; http://pubs.acs.org/doi/pdfplus/10.1021/acs.est.6b02569; https://www.plasticsoupfoundation.org/wp-content/uploads/2016/08/HealthFilesEN2.pdf; https://www.wnf.nl/wat-wnf-doet/themas/oceanen/bedreigingen/plastic-soep-het-probleem.htm; https://www.plasticsoupfoundation.org/dossiers/dierenleed/

[4] https://www.trouw.nl/nieuws/st...; https://www.ad.nl/binnenland/k...

[5] https://www.duurzaambedrijfsle...

[6] https://noordholland.partijvoo...


Status

Aangehouden

Voor

Tegen