Motie: 'Keti Koti'


11 november 2019

Provinciale staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 11 november 2019, te Haarlem.

Constaterende dat:

  • de Provincie een sponsorbijdrage verleent aan publieksevenementen die een Noord-Hollands karakter, een bovenregionale uitstraling en een grote zichtbaarheid hebben.
  • de provincie hierbij aansluit op haar kerntaken.
  • de sponsorbijdrage zich bij voorkeur richt op het realiseren van een maatschappelijk doel, zoals verduurzaming of participatie;
  • de provincie zich wil profileren bij doelgroepen met diverse culturele achtergronden;

overwegende dat:

  • Keti koti, een jaarlijks terugkerend evenement is waar stilgestaan wordt bij de afschaffing van de trans-Atlantische slavemij, welke plaatsvindt in de provincie Noord-Holland en daarmee een regionaal karakter heeft;
  • Keti Koti een evenement is waarbij de gehele Noord-Hollandse samenleving met haar diversiteit samenkomt om een gedeelde geschiedenis te herdenken en de afschaffing van het frans-Atlantische slavernijverleden te vieren;
  • het sponsoren van het jaarlijks terugkerend evenement Keti Koti door de provincie Noord-Holland, bijdraagt aan de profilering en positieve uitstraling van de provincie;
  • het sponsoren van het jaarlijks terugkerend evenement Keti Koti door de provincie Noord-Holland, bijdraagt aan een bredere en versterkte culturele infrastructuur, voor zowel de provincie als diens bewoners met al haar diverse culturele achtergronden;

gehoord de discussie,

verzoekt het college van gedeputeerde staten:

  • het evenement Keti Koti een sponsorbijdrage toe te kennen die wordt verleend aan publieksevenementen, wegens het hebben van een cultuurhistorisch en regionaal karakter;
  • het jaarlijks terugkerende evenement Keti Koti, mee te nemen in de jaarbegroting van 2020;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen