Motie: prio­riteit versterking energie-infra­structuur Noord-Holland


18 november 2019

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 18 november 2019;

overwegende:

  • dat het tegengaan van klimaatverandering hoge prioriteit heeft;
  • dat Noord-Holland heeft uitgesproken zich te committeren aan het tijdig halen van de afspraken die zijn vastgelegd in de Parijs-akkoorden;
  • dat deze afspraken onder andere betekenen dat moet worden ingezet op beperking van de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen;
  • dat deze afspraken voorts doelen bevatten ten aanzien van duurzame energieopwekking en gebruik;

voorts overwegende:

  • dat het grootschalig opwekken van duurzame energie alleen zinvol is, als de infrastructuur om deze te transporteren naar de afnemers voldoende ruimte en bedrijfszekerheid biedt hiervoor;
  • dat uit de recent uitgevoerde Systeemstudie naar voren komt dat in Noord-Holland op tal van plaatsen knelpunten zijn die de mogelijkheden voor grootschalige opwekking en transport van duurzame energie verhinderen;
  • dat de netbeheerders het netwerk pas mogen opwaarderen, wanneer de vraag naar extra capaciteit concreet is, en dus volgend op de ontwikkeling van projecten voor de opwekking van duurzame energie;
  • dat hierdoor vertraging ontstaat in de realisatie van projecten voor de opwekken van duurzame energie;
  • dat door deze vertraging bijvoorbeeld coƶperaties en ondernemers die hier energie willen steken in duurzame opwekking, ontmoedigd raken;

spreekt uit:

  • dat het op orde brengen, verzwaren en door-ontwikkelen van de energie-infrastructuur een essentiĆ«le voorwaarde is voor het slagen van de energietransitie.


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, D66, PvdA, CDA, PvdD, SP

Tegen

VVD, FvD, PVV, 50Plus/PvdO

Lees onze andere moties

Motie: 'Keti Koti'

Lees verder

Motie: betrekken van jongeren en scholen bij energiebesparing

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer