Motie Kader­brief: Ecolo­gische Begroting


29 juni 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 29 juni 2020, ter bespreking

van de kaderbrief 2021;

constaterende dat:

- de kaderbrief het heeft over belangrijke trends en ontwikkelingen, een sluitende begroting en duurzaam structureel en reëel evenwicht;
- de kaderbrief ook macro-economische ontwikkelingen uitgebreid schetst;
- de kaderbrief het vooral heeft over mogelijke financiële tekorten;
- we naast eventuele financiële tekorten, ook met ecologische tekorten te maken hebben, uitgedrukt o.a. in de Nederlandse “Earth Overshoot Day” [1];
- we met de manier waarop onze economie is ingericht nu drie Aardes nodig hebben, in plaats van één;
- de vraag of de provincie een sluitende ecologische begroting moet opstellen een politieke afweging is;

overwegende dat:

- onze ecologische schuld en dus afname van biodiversiteit uiteindelijk ook grote negatieve gevolgen heeft op economie en maatschappij;
- een schets van trends en ontwikkelingen daaromtrent daarom niet mag ontbreken in een kaderbrief;
- een sluitende ecologische begroting waarborgt dat we met ons economisch beleid en activiteiten niet meer aan de aarde onttrekken, dan de aarde aankan en dan verantwoord is naar de jongste en toekomstige generaties;

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten om;

- in de toekomst een manier te vinden om binnen de kaderbrief ook een beeld te schetsten over maatschappelijke en ecologische consequenties van activiteiten, trends en ontwikkelingen en te kijken naar niet alleen economische, maar ook ecologische en leefbaarheidseffecten;
- daarbij ook de mogelijkheden in beeld te brengen over hoe we naast een financiële begroting ook een ecologische begroting kunnen realiseren;
- hierover bij de Begroting 2021 aan de Provinciale Staten te rapporteren,

en gaan over tot de orde van de dag.

[1] https://www.overshootday.org/n...


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen