Amen­dement Kader­brief Rekening houden met dieren­welzijn


PvdD, FvD, SP

29 juni 2020

Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 29 juni 2020, ter

behandeling van de Kaderbrief 2021,

besluiten om besluit 5 van het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:

5. De Kaderbrief 2021 vast te stellen, met inachtneming van de volgende wijzigingen:

- Onder Hoofdstuk 2 “Trends en Ontwikkelingen” (p. 4) na de zin

“Ook in financiële zin blijven onze ambities overeind staan.”

de volgende zin toe te voegen:

“We houden bij ons beleid ook rekening met dierenwelzijn.”


Toelichting

Provincie Noord-Holland voert inmiddels beleid op het gebied van dierenwelzijn en heeft daar ook een gedeputeerde voor. Verschillende partijen hebben in hun landelijke, provinciale en/of lokale programma’s ook aangegeven dierenwelzijn belangrijk te vinden. Dieren zijn het grootste onderdeel van de populatie van Noord-Holland. Veel provinciaal beleid treft dieren direct of indirect. Toch worden ze nergens genoemd. Het is dan alleen maar democratisch en volledig om ook in de Kaderbrief expliciet te benoemen dat we rekening houden met dierenwelzijn.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen