Motie Kader­brief: uitvoering Wet natuur­be­scherming naar niveau 3


PvdD, SP

29 juni 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 29 juni 2020, ter bespreking

van de kaderbrief 2021;

constaterende dat:

- de kaderbrief geld vrijmaakt om uitvoering intensiteitsniveau 2 goed te regelen;

overwegende dat:

- volgens het rapport van KplusV en Sweco van 1 februari 2017 het opschalen naar ‘intensiteitsniveau 3. Proactief’ de volgende voordelen kent:

1. nauwe betrokkenheid gemeenten bij uitvoering natuurwetgeving. Meer kennis bij gemeenten over inhoud en wet- en regelgeving;
2. toename van aantal goede en complete aanvragen;
3. handhaafbare besluiten;
4. bevordering van het naleefgedrag en vermindering van de kans op ontstaan/voortbestaan van illegale situaties;

van mening dat:

- alleen het intensiteitsniveau 3 er toe kan leiden dat gemeenten en de provincie Noord-Holland de bepalingen in de Wet Natuurbescherming op een goede en correcte wijze kunnen uitvoeren en handhaven en illegale situaties proactief voorkomen kunnen worden;

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten om:

- uit te werken welke kosten & baten en voor- en nadelen opschaling naar uitvoeringsniveau 3 heeft;
- dit aan Provinciale Staten te doen toekomen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Kaderbrief: Ecologische Begroting

Lees verder

Motie Op de bres voor groen en landbouw Lutkemeerpolder

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer