Motie Inzetten op integraal beleid voor preventie van pande­mieën


9 november 2020


De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 9 november 2020, ter bespreking van Begroting 2021,

constaterende dat;

 • we te maken hebben met een coronacrisis (gezondheidscrisis), biodiversiteitscrisis en een klimaatcrisis;
 • de klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis en milieuvervuiling volgens topwetenschappers van o.a. de Verenigde Naties de kans op pandemieën zoals corona en de impact ervan aanzienlijk vergroten[1][2];
 • diezelfde wetenschappers zeggen dat de “Covid-19-crisis niet tegenover de klimaat- of de biodiversiteitscrisis staat, maar dat het één en dezelfde crisis is” en dat ze daarom in samenhang moeten worden aangepakt[3];
 • er bijvoorbeeld een verband bestaat tussen slechte luchtkwaliteit en coronasterfte en wetenschappers overheden oproepen daar meer rekening mee te houden[4];
 • overwegende dat COVID-19 net als SARS, varkensgriep en Q-koorts een zoönose is, en dat 60% tot 75% van de nieuwe infectieziekten ontstaat door dit overslaan van ziekten van dier op mens;
 • constaterende dat ook virologen daarom al jarenlang waarschuwen dat (wereldwijde) ontbossing, het verlies van biodiversiteit, de handel in wilde dieren en het opeenpakken van grote aantallen dieren in de veehouderij steeds grotere risico's vormen op het ontstaan van nieuwe zoönosen en pandemieën;
 • overwegende dat Nederland de hoogste veedichtheid ter wereld heeft, een grote importeur is van ontbossingsproducten als palmolie en soja voor veevoer en Noord-Holland met Schiphol en onze havens een belangrijk doorvoerpunt is van dieren, mensen en producten;
 • er landelijk een motie is aangenomen die het kabinet oproept een ambitieus plan van aanpak te presenteren om het risico op het ontstaan van zoönotische pandemieën zoals COVID-19 zoveel mogelijk te verkleinen, waarbij de grondoorzaken in samenhang worden aangepakt;[5]

overwegende dat;

 • de commissaris van de Koning (CvdK) belast is met het toezicht op en het bevorderen van de bestuurlijke samenwerking in crisisbeheersing en veiligheidszorg en daarbij wordt samengewerkt met de Noord-Hollandse gemeenten en met de veiligheidsregio's;
 • volgens de Begroting 2021 (p.17-18) de CvdK vanuit zijn toezichthoudende rol als facilitator en verbinder optreedt en in het kader van de coronacrisis de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking tussen veiligheidsregio’s, gemeenten, burgemeesters en overige instanties bevordert;
 • in dat kader “door de organisatie van bestuurlijke bijeenkomsten en het opzetten van een netwerktafel partijen met elkaar kunnen praten en ideeën uitwisselen over diverse thema’s”;
 • volgens o.a. de internationale wetenschappers van IPBES niet alleen de aanpak van de huidige coronacrisis belangrijk is, maar het ook belangrijk is om in te zetten op zoveel mogelijk preventie van toekomstige pandemieën die door een verkeerde omgang met dieren en natuur ontstaan[6];
 • daarbij een integrale aanpak nodig is en inzet van alle overheden, inclusief gemeenten en provincies;

spreken uit;

 • dat een nieuwe zoönotische pandemie zoals COVID-19 zoveel mogelijk moet worden voorkomen en dat ook de provincie – in samenwerking met andere overheden- zich daarvoor moet inzetten;

roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

 • te onderzoeken hoe preventie van (zoönotische) pandemieën onderdeel kan uitmaken van provinciaal (corona)beleid;
 • bijvoorbeeld bestuurlijke bijeenkomst(en) of netwerktafels in te zetten om met gemeenten, veiligheidsregio’s en andere relevante actoren in gesprek te gaan over een integraal plan van aanpak om het risico op het ontstaan van zoönotische pandemieën zoals COVID-19 in te toekomst zoveel mogelijk te verkleinen;
 • daarover PS te informeren,

en gaan over tot de orde van de dag.[1] https://www.unenvironment.org/...

[2] https://ipbes.net/pandemics

[3] https://www.noordhollandsdagbl... https://www.noordhollandsdagbl...

[4] https://www.ad.nl/binnenland/o...

[5] https://www.partijvoordedieren...

[6] https://ipbes.net/covid19stimu...


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

GroenLinks, VVD, FvD, D66, PvdA, CDA, PVV, SP, 50Plus/PvdO, Fractie Baljeu NH