Motie Intrekken ontheffing vossen­jacht


1 februari 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 1 februari 2021, te Haarlem, ter

bespreking van motie vreemd aan de orde van de dag inzake verleende ontheffing vossenjacht;

constaterende dat:

- op 28 januari GS via de ODNHN een ontheffing heeft verleend voor het doden van vossen met gebruik van geweer tussen zonsondergang en zonsopkomst;

overwegende dat:

- deze ontheffing nog uitgaat van weidevogelleefgebieden;

- bijbehorende gepubliceerde kaart meer gebieden aanwijst, dan de vergunde 3 km straal;

- in het onderzoek van SOVON[1] in opdracht van het ministere van LNV staat dat het afschieten van vossen het beschermen van weidevogelpopulaties niet veel soelaas biedt;

van mening dat:

- er al vele jaren geen significante bronmaatregelen worden genomen voor de weidevogels;

- hierdoor geen sprake meer is van tijdelijke ontheffing, als deze elk jaar wordt vergund;

- gelet op de uitspraak van de Rechtbank in Den Haag van 5 januari 2021, deze ontheffing geen stand houdt [2];

gehoord de discussie,

spreken uit:

- voort te maken met bronmaatregelen voor de bescherming van weidevogels;

en roepen GS op:

- het Wnb-besluit 51 (2020) in te trekken;

en gaan over tot de orde van de dag.


1 Ja, de grutto heeft het moeilijk, maar geef de vos er niet de schuld van | Trouw

2 Uitspraak samengevat ‘het effect van een groter afschot van vossen (..) niet inzichtelijk gemaakt’ [https://staten.zuidholland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Klimaat_Natuur_en_Milieu_KNM/Ingekomen_stuk/2021/brief_van_gedeputeerde_Bom_Uitspraken_Rechtbank_Den_Haag_inzake_knobbelzwaan_konijn_en_vos.org

Bijlage kaart 24x7 Vossenjacht van 1 februari 2021 tot 15 juli


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, JA21, PVV

Tegen