Motie Intrekken ontheffing vossen­jacht


1 februari 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 1 februari 2021, te Haarlem, ter bespreking van motie vreemd aan de orde van de dag inzake verleende ontheffing vossenjacht;

constaterende dat:

  • op 28 januari GS via de ODNHN een ontheffing heeft verleend voor het doden van vossen met gebruik van geweer tussen zonsondergang en zonsopkomst;

overwegende dat:

  • deze ontheffing nog uitgaat van weidevogelleefgebieden;
  • bijbehorende gepubliceerde kaart meer gebieden aanwijst, dan de vergunde 3 km straal;
  • in het onderzoek van SOVON[1] in opdracht van het ministere van LNV staat dat het afschieten van vossen het beschermen van weidevogelpopulaties niet veel soelaas biedt;

van mening dat:

  • er al vele jaren geen significante bronmaatregelen worden genomen voor de weidevogels;
  • hierdoor geen sprake meer is van tijdelijke ontheffing, als deze elk jaar wordt vergund;
  • gelet op de uitspraak van de Rechtbank in Den Haag van 5 januari 2021, deze ontheffing geen stand houdt [2];

gehoord de discussie,

spreken uit:

  • voort te maken met bronmaatregelen voor de bescherming van weidevogels;

en roepen GS op:

  • het Wnb-besluit 51 (2020) in te trekken;

en gaan over tot de orde van de dag.


1 Ja, de grutto heeft het moeilijk, maar geef de vos er niet de schuld van | Trouw

2 Uitspraak samengevat ‘het effect van een groter afschot van vossen (..) niet inzichtelijk gemaakt’ [https://staten.zuidholland.nl/...

Bijlage kaart 24x7 Vossenjacht van 1 februari 2021 tot 15 juli


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, JA21, PVV

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Onderzoek naar reststromen uit de visserij schrappen

Lees verder

Amendement Ruimtelijk perspectief aanvullen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer