Motie Geza­men­lijke oproep aan Rijk vergunning gaswinning Ternaard-Ameland niet te verlenen


PvdD, SP, CU

13 september 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 13 september 2021, ter behandeling van Waddenfonds: Uitvoeringskader 2021-2027 en evaluatie gemeenschappelijke regeling;

constaterende dat:

  • het Rijk de vergunningprocedure voor de NAM voor gaswinning onder de Waddenzee, tussen Ternaard en Ameland, vergaand in gang heeft gezet[1];

overwegende dat:

  • deze economische activiteit opnieuw gaat leiden tot grote natuurschade;
  • Friese Statenfracties verontwaardigd zijn over het nieuwe besluit van het Rijk en de Waddenvereniging woedend[2] is:
  • in de recente evaluatie van het Waddenfonds – eindrapport ‘Koers houden in een zee van mogelijkheden’ - wordt geconstateerd dat: “er nog nauwelijks sprake is van het verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdommen van de Waddenzee” en door het Waddenfonds gesteunde projecten tot nu toe juist op deze doelstelling achterblijven;
  • het tegenstrijdig is dat vergunningen door het Rijk worden verstrekt die ‘externe bedreigingen’ vormen voor de natuur in de Waddenzee, terwijl de provincies via het Waddenfonds proberen die bedreigingen te verminderen;
  • in alle provincies al een motie is aangenomen die zich verzet tegen o.a. gaswinning in het Waddengebied, in Noord-Holland ingediend door GL c.s. met de titel “Motie Oproep externe bedrei­gingen voor Waddenzee vermin­deren”[3];
  • GS in Noord-Holland in de laatste commissievergadering heeft aangegeven dat die waar mogelijk de wens van PS aan het Rijk doorgeven, maar het nog niet duidelijk hoe en wanneer dat gebeurt;
  • de inzet van GS nog vaag blijft en meer druk nodig is, juist in formatietijd;

gehoord de discussie,

roepen GS op:

  • het liefst gezamenlijk, met de drie Waddenprovincies, het Rijk dringend te verzoeken de vergunning voor gaswinning Ternaard-Ameland níet te verlenen;
  • en aan Provinciale Staten zo snel mogelijk te rapporten op welke wijze dat is gedaan;

en gaan over tot de orde van de dag.[1] Veel onbegrip over nieuwe boringen in de Waddenzee - NRC

[2] Friese Statenfracties verontwaardigd over gaswinning onder Waddenzee | NOS

[3] https://noordholland.partijvoo...


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Waddenfonds: niet investeren in viskwekerijen

Lees verder

Motie Geld Westfrisiaweg naar opvangcentra wilde dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer