Motie Geen spon­soring voor Jumping Amsterdam


PvdD, SP

11 december 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 11 december 2023, ter bespreking van motie vreemd aan de orde van dag;

constaterende dat:

• in de commissie Leefomgeving d.d. 27 november ’23 de concept uitgangspunten notitie Evenementensponsoring 2024-2027 ter bespreking voorlag;

• dierenwelzijn meer is dan alleen goede verzorging, maar ook gaat om over bijvoorbeeld de vrijheid om soorteigengedrag te kunnen vertonen, vrijheid van dwang en vrijheid van fysieke of genetische ingrepen die ten koste gaan van dierenwelzijn;1

• in het coalitieakkoord staat dat dierenwelzijn belangrijk is en dat de coalitie aandacht houdt voor dierenwelzijn als belangrijke waarde in handelen en beleid. De provincie dit heel concreet kan laten zien bij Evenementensponsoring;

overwegende dat:

• Gedeputeerde Staten zeggen sponsoring te willen gebruiken als communicatiemiddel, o.a. vanuit de strategie om eigen reputatie en imago te willen verbeteren; Jumping Amsterdam komt nu mogelijk weer voor incidentele sponsoring in aanmerking.

• Onderzoek van Dier & Recht2 aantoont dat dit soort intensieve sport met paarden op het hoogste niveau leidt tot onnodig veel pijn en stress. Hierover heeft de organisatie ook eerder in de provincie ingesproken;3

• ook de onafhankelijke dierenartsencollectief Caring Vets eerder zowel per brief4 als via inspreken de provincie opriep om te stoppen met sponsoring van Jumping Amsterdam, juist omdat dierenwelzijn in het geding is;

• het sponsoren van dit evenement dus niet bijdraagt aan de verbetering van de reputatie en imago van de provincie;

• een meerderheid van PS de motie om dierenwelzijn mee te nemen bij de sponsoring van evenementen5 heeft aangenomen, maar de provincie uitgaat van verslagen van evenementen zelf in plaats van de onafhankelijke Caring Vets;

• er genoeg evenementen zijn te sponsoren waar dierenwelzijn niet ter discussie staat en waar mensen uit zowel stad als platteland van kunnen genieten;

gehoord de discussie,

roepen het college van GS op:

• Jumping Amsterdam voortaan niet meer te sponsoren;

en gaan over tot de orde van de dag.

[1] RDA: zes leidende principes dierwaardige veehouderij - Dierenwelzijnsweb
[2] Art. 1.3 Wet dieren wetten.nl - Regeling - Wet dieren - BWBR0030250 (overheid.nl)
[3] (14) Video | Facebook
[4] Vergadering Statencommissie EFB 23-01-2023 Provincie Noord-Holland (stateninformatie.nl) (inspraak vanaf 1.19.00)
[5] Caring Vets - Dierenartsen voor Dierenwelzijn


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, CU

Tegen

BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, D66, JA21, PVV, Volt, CDA, FvD, 50Plus