Motie inten­sieve veehou­derij exten­si­veren


PvdD, D66, Volt

11 december 2023

(motie verworpen na 2x gelijke uitslag. Regel is dan dat de motie is verworpen)

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 11 december 2023, ter behandeling van agendapunt Tweede herziening Omgevingsverordening NH2022;

constaterende dat:

  • wetenschappelijk consensus bestaat over de schade die intensieve veehouderij toebrengt aan o.a. het milieu, gezondheid, natuur, dierenwelzijn en water;
  • de Omgevingsverordening Noord-Holland nieuwvestiging van intensieve veehouderij niet langer toestaat[1];
  • de toelichting van de provincie bij dat betreffende artikel luidt: “de intensieve veehouderij kan een grote impact hebben op de leefomgeving, door bijvoorbeeld geurhinder, uitstoot van fijnstof, ammoniak, zoönosen en endotoxinen. Ook is dierenwelzijn een onderwerp dat tot maatschappelijke discussies leidt. Om die redenen is een vergroting van het aandeel intensieve veehouderij niet gewenst.”;
  • de Omgevingsverordening Noord-Holland uitbreiding van bestaande intensieve veehouderij nog steeds toestaat;

overwegende dat;

  • de Omgevingsvisie een weg inslaat naar natuurinclusieve, meer op regionale kringlopen gerichte landbouw;
  • de Voedselvisie een transitie van het voedselsysteem voorstaat naar meer plantaardige eiwitconsumptie, wat goed moet zijn voor bodem, water, biodiversiteit, klimaat en dierenwelzijn;
  • een meerderheid van Nederlanders af wil van de intensieve veehouderij[2] [3]en al in 2020 meerdere Politieke Jongeren Organisaties Noord-Holland per brief hebben opgeroepen om de intensieve veehouderij af te bouwen;
  • toename van het aantal dieren dat wordt gehouden in bestaande intensieve veehouderijen niet past in tijden van klimaat-, natuur- en stikstofcrises;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

om zo snel als (juridisch) mogelijk met een voorstel te komen voor de aanpassing van art. 6.34 Omgevingsverordening, om de uitbreiding van bestaande intensieve veehouderij niet meer toe te staan als dat inhoudt dat er meer dieren bij komen;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] Art. 6.34 Omgevingsverordening NH2020, art. 6.43 Omgevingsverordening NH2022

[2] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/meerderheid-nederlanders-is-tegen-intensieve-veehouderij-maar-we-eten-nog-nauwelijks-vegetarisch~b3fb4adf/

[3] https://www.duurzaam-ondernemen.nl/onderzoek-kwart-van-de-nederlanders-hoopt-op-toekomst-zonder-vlees/


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, D66, Volt, SP, CU

Tegen

BBB, VVD, JA21, PVV, CDA, FvD, 50Plus

Lees onze andere moties

Motie Geen sponsoring voor Jumping Amsterdam

Lees verder

Motie leges voor aanvraag om een omgevingsvergunning voor een flora-fauna-activiteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer