Motie leges voor aanvraag om een omge­vings­ver­gunning voor een flora-fauna-acti­viteit


11 december 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 11 december 2023, ter behandeling Legesverordening en tarieventabel 2024 (VD-66);

constaterende dat:

  • geen leges zijn verschuldigd voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een flora-fauna-activiteit die wordt ingediend: a. op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna- activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, onder g, van de Omgevingswet ten behoeve van schadebestrijding, overlastbestrijding en populatiebeheer;

overwegende dat:

  • niet alle aanvragen voor een omgevingsvergunning voor een flora-fauna-activiteit die wordt ingediend: a. op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna- activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, onder g, van de Omgevingswet ten behoeve van schadebestrijding, overlastbestrijding en populatiebeheer, noodzakelijkerwijs een uitvloeisel zijn van provinciaal beleid;

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

  • te onderzoeken of een categorie aanvragen om een omgevingsvergunning voor een flora-fauna-activiteit die wordt ingediend: a. op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna- activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, onder g, van de Omgevingswet ten behoeve van schadebestrijding, overlastbestrijding en populatiebeheer is die niet noodzakelijkerwijs als uitvoering of uitvloeisel van provinciaal beleid kan worden gezien, kan worden onderscheiden;
  • voor vaststelling van de legesverordening 2025 met een voorstel te komen om over die categorie leges te heffen;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Volt, SP, PvdA

Tegen

BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, D66, JA21, PVV, CDA, FvD, 50Plus, CU