Motie Finan­ciële parti­ci­patie in de RES voor en door iedereen


PvdA, Groen­Links, D66, PvdD, CU, SP

5 juli 2021

De Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 5 juli 2021;

constaterende dat:

• draagvlak een belangrijke voorwaarde is voor het realiseren van de doelen uit het klimaat en energie-akkoord;

• omwonenden van windmolens en/zonneparken niet altijd (tijdig) worden betrokken bij de ontwikkeling van concrete projecten voor zon- en windparken;

• in het Klimaatakkoord het streven is dat 50% van de productie van hernieuwbare opwek op land, in handen komt van de lokale omgeving (inwoners en bedrijven). Het gaat daarbij om mee- investeren aan de voorkant van een project;

• de RES’en 1.0 de kansen en mogelijkheden voor lokaal eigendom van de productie van hernieuwbare opwek in de regio beschrijven;

• de financiële participatie een streven is maar geen verplichting en dat dit in de huidige RES’en 1.0 te vrijblijvend is vormgegeven, terwijl dit uitgangspunt belangrijk is voor het creëren van draagvlak;

• de RES’en het instrumentarium missen om financiële participatie af te dwingen in hun voorstellen;

overwegende dat:

• de zon en de wind van iedereen is en de energietransitie van ons allemaal moet zijn;

• het participeren in winstgevende wind- en zonneparken kansen biedt voor inwoners met een kleine beurs om mee te doen in de energietransitie;

• energie-armoede onder meer effectief kan worden bestreden door het nemen en financieren van energiebesparende maatregelen die op termijn weer geld opleveren door lagere energierekeningen;

• dat in de uitwerking van de RES 2.0 (op te leveren in 2022-2023) een uitgewerkt voorstel moet liggen ook met betrekking tot de – minstens- 50 % financiële participatie;

• de Provincie in veel gevallen de vergunningen verleent voor wind- en zonneparken (en ook gemeenten);

• de provincie (en gemeenten) gaat over het instrumentarium om voorwaarden te stellen bij het afgeven van vergunningen;

verzoeken het College:

• om in de op te stellen Notitie Financiële participatie waaraan ambtelijk gewerkt wordt, aan te geven op welke wijze concreet invulling kan worden gegeven aan de wens van de Staten om minstens 50% lokale participatie te realiseren;

• te onderzoeken welke laagdrempelige financieringsvormen zich lenen om ook inwoners met weinig middelen in staat te stellen om mee te kunnen doen met de lokale participatie;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

CDA, CU, D66, Denk, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP

Tegen

50Plus/PvdO, FvD, JA21, PVV, VVD