Motie RES: Energie-armoede


PvdA, Groen­Links, D66, PvdD, CU, SP

5 juli 2021

De Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 5 juli 2021;

constaterende dat:

• draagvlak een belangrijke voorwaarde is voor het realiseren van de doelen uit het klimaat en energie-akkoord;

• omwonenden van windmolens en/zonnepark niet altijd (tijdig) worden betrokken bij de ontwikkeling van concrete projecten voor zon- en windparken;

• in het Klimaatakkoord het streven is dat 50% van de productie van hernieuwbare opwek op land, in handen komt van de lokale omgeving (inwoners en bedrijven). Het gaat daarbij om mee-investeren aan de voorkant van een project;

• de RES’en 1.0 de kansen en mogelijkheden voor lokaal eigendom van de productie van hernieuwbare opwek in de regio beschrijven;

• de financiële participatie een streven is maar geen verplichting en dat dit in de huidige RES’en 1.0 te vrijblijvend is vormgegeven;

• de RES’en het instrumentarium missen om financiële participatie af te dwingen in hun voorstellen;

• Isolatie wordt gezien als goed middel tegen energiearmoede en er veel draagvlak voor is, zie de stemming voor het nationaal isolatieprogramma en een onderzoek van I&O Research; [1]

• er een aanbeveling is vanuit de Europese Commissie om aandacht te besteden aan energiearmoede; [2]

• er een motie in de Tweede Kamer is aangenomen in september vorig jaar met betrekking tot het opzetten van een nationaal isolatieprogramma; [3]

• Meerdere energiecorporaties hebben opgeroepen tot het beter isoleren van huizen met een energielabel lager dan een C, als onderdeel van het “nationaal isolatieprogramma”; [4]

overwegende dat:

• de zon en de wind van iedereen is en de energietransitie van ons allemaal moet zijn;

• minder draagkrachtige huishoudens door gebrek aan middelen vaak in de minst energiezuinige woningen wonen en relatief hoge energierekeningen hebben;

• het participeren in winstgevende wind- en zonneparken kansen biedt voor zowel het bestrijden van energie-armoede onder meer door het nemen en financieren van energiebesparende maatregelen die op termijn weer geld opleveren door lagere energierekeningen;

• dat in de uitwerking van de RES 2.0 (opleveren in 2022-2023) een uitgewerkt voorstel moet liggen ook met betrekking tot de – minstens- 50 % financiële participatie;

• de Provincie in veel gevallen de vergunningen verleent voor wind- en zonneparken (en ook gemeenten);

• de provincie (en gemeenten) gaat over het instrumentarium om voorwaarden te stellen bij het afgeven van vergunningen.

verzoeken het College:

• om in de op te stellen Notitie Financiële participatie waaraan ambtelijk gewerkt wordt, aan te geven op welke wijze de voorwaarde kan worden gesteld aan de indiener of projectontwikkelaar dat omwonenden zijn benaderd met een passend bod om financieel in te stappen;

• te onderzoeken welke laagdrempelige financieringsvormen zich lenen om inwoners met weinig middelen in staat te stellen om mee te kunnen doen met de financiële participatie en tevens te onderzoeken hoe een koppeling gemaakt kan worden aan de financieringsmogelijkheden van het energiezuinig maken van zowel koop en huur woningen;

• te onderzoeken in hoeverre provinciaal bezit hiervoor ingezet kan worden;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

50Plus/PvdO, CDA, CU, D66, Denk, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP

Tegen

FvD, JA21, PVV, VVD