Motie RES: Gesprekken tussen buur­ge­meenten


Denk, PvdD

5 juli 2021

Provinciale staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 28 juni 2021 kennis genomen hebbende van de discussie over de RES 1.0;

constaterende dat:

- de Staten eerder een motie heeft aangenomen die het college opriep om gemeenten aan te spreken op een goede afstemming bij het bepalen van de zoekgebieden voor windturbines;

- uit de schriftelijke beantwoording (26-0 4-2021) van de mondelinge vragen van het lid Koyuncu naar voren komt dat het college niet in alle gevallen daaraan gevolg heeft gegeven, in het bijzonder bij gemeenten waarbij er sprake is van gebrekkige afstemming. Denk daarbij aan gemeenten zoals Oostzaan en Landsmeer;

verder constaterende:

- er nog steeds klachten komen van gemeenten over een gebrekkige afstemming tussen buurgemeenten;

- de gemeenteraad van Oostzaan heeft aangegeven onvoldoende te zijn betrokken als buurgemeente binnen de subregio Zaanstreek-Waterland;

- de gemeenteraad van Zaanstad ook haar zorgen heeft geuit over de gebrekkige afstemming met buurgemeenten en de GS om ondersteuning heeft verzocht;

overwegende dat:

- de provincie als regiehouder óók een verantwoordelijkheid voor goede afstemming tussen gemeenten heeft;

- gebrekkige afstemming tussen gemeenten het draagvlak voor de plaatsing van windturbines kan verminderen en daarmee de uitvoering van de RES ondermijnt;

- gebrekkige afstemming ook gevolgen kan hebben voor woningbouw en kan leiden tot vertraging c.q. een bouwstop;

- het een taak van de provincie is om knelpunten tussen gemeenten in kaart te brengen en zorg te dragen voor een goede afstemming tussen gemeenten;

verzoekt het college:

- gesprekken te organiseren met en tussen buurgemeenten die zorgen uiten over gebrekkige afstemming ten aanzien van de plaatsing van windturbines;

- te onderzoeken waar de knelpunten zitten en mogelijke oplossingen aandragen;

- en daarover terug te rapporteren aan Provinciale Staten.

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

50Plus/PvdO, CDA, CU, Denk, GroenLinks, JA21, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVD

Tegen

D66, FvD, PVV