Motie RES: Jeugd/KinderRES


D66, Groen­Links, PvdA, PvdD, CU, CDA, Denk

5 juli 2021


Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 juli 2021 hebben kennis genomen van de statenvoordracht RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord;

constateren dat:

• de gehouden Energy Challenges in het primair en voortgezet onderwijs een succes waren, maar dat dit programma vanuit de provincie Noord-Holland dit jaar niet actief ondersteunend is;

• Er verder momenteel geen lesmateriaal is voor het primair onderwijs over de energietransitie, en zeker niet over wat het betekent voor de eigen omgeving;

overwegen dat:

• draagvlak vinden in alle lagen van de bevolking voor de omvangrijke energietransitie van groot belang is, dat betekent ook bij de jeugd;

• bij jongeren interesse wekken voor nieuwe banen in de energietransitie belangrijk is voor het slagen van de energietransitie;

zijn van mening dat:

• het informeren van de jeugd over en betrekken van de jeugd bij de energietransitie past bij de rol van de provincie;

dragen het college op:

1. om samen met het onderwijsveld te onderzoeken wat de behoefte is met betrekking tot een onderwijsprogramma over klimaat en energie (bijvoorbeeld Energy Challenges) voor het primair en voortgezet onderwijs;

2. bij dit onderzoek mee te nemen hoe de RES onderdeel van dit onderwijsprogramma zou kunnen zijn op een manier dat het past bij de belevingswereld van kinderen;

3. hierover met een voorstel richting PS te komen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

CDA, CU, D66, Denk, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP

Tegen

50Plus/PvdO, FvD, JA21, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie RES: Grensoverschrijdende teams

Lees verder

Motie RES: Gesprekken tussen buurgemeenten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer