Motie RES: Grens­over­schrij­dende teams


CU, PvdD, PvdA

5 juli 2021

De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 juli 2021, ter bespreking van agendapunt 16, “RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord (VD-31)”,

constaterende dat:

- er op verschillende plekken in Noord-Holland bezwaren zijn van gemeenten tegen keuzes van zoekgebieden door en in andere gemeenten;

- de Noord-Hollandse RES-sen niet laten zien hoe de keuzes van zoekgebieden samenhangen met keuzes in de RES-sen in andere provincies zijn gemaakt;

overwegende dat:

- samenhangende gebieden soms binnen meerdere provincies of gemeenten vallen;

- de Regionale Energiestrategieën een regionaal gedragen product moeten zijn;

- er met name rondom Amsterdam behoefte is aan betere afstemming, bijvoorbeeld in het Geingebied, bij Landelijk Noord, en bij de grens met Oostzaan en Landsmeer;

- ook mogelijke woningbouwplannen vragen om afstemming tussen gemeenten over de locaties van de zoekgebieden;

dragen GS op:

- voor de verdere uitwerking van de RES gemeente- en provinciegrensoverschrijdende teams samen te stellen (zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau), die gezamenlijk werken aan de plannen voor samenhangende gebieden die onder meerdere gemeenten en/of provincies vallen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

CDA, CU, Denk, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, VVD

Tegen

50Plus/PvdO, D66, FvD, JA21, PVV, SP

Lees onze andere moties

Motie RES: Onderzoek naar Binnendijkse achteroevers met zon, natuur en recreatie Wieringerhoek

Lees verder

Motie RES: Jeugd/KinderRES

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer