Motie RES: Onderzoek naar Binnen­dijkse achter­oevers met zon, natuur en recreatie Wierin­gerhoek


PvdA, PvdD, D66

5 juli 2021

De Provinciale Staten van Noord-Holland bijeen op 5 juli 2021 ter bespreking van de RES’en 1.0 NHN en NHZ;

constaterende dat:

- de ambitie van de RES is dat er een zo maximaal mogelijk bod komt uit de regio’s voor de opwek van duurzame energie met wind en zon op land;

- Nederland de veertien procent duurzame energie in 2020 die we aan de Europese Unie beloofden, niet heeft gehaald en de Nederlandse opwek dat jaar ‘met statistische overdracht’ uit Denemarken moest worden aangevuld;

- het bod in de voorliggende RES’en behoorlijk is maar er ook zoekgebieden zijn afgevallen ten opzichte van de concept RES’en;

- er nog kansen zijn voor andere zoekgebieden dan nu genoemd in de voorliggende RES’en 1.0;

- dat ook Provinciale Staten bevoegd zijn zoekgebieden toe te voegen aan de RES’en, zeker waar deze gemeente-overschrijdend zijn;

- de Noord-Hollandse natuurorganisaties een plan hebben aangedragen voor binnendijkse achteroevers met natuur en zonnepanelen in de Wieringermeerpolder;

overwegende dat:

- met dit plan op een plek waar nu sprake is van monocultuur een kans bestaat op verdere opwek van duurzame energie met zonnepanelen tot mogelijk 875 GWh;

- in dit plan zoetwater wordt geborgen om verzilte landbouwgronden bewerkbaar te houden voor de landbouw. Water op maaiveld biedt tegendruk tegen verzilting vanuit de ondergrond;

- de achteroevers bijdragen aan het vergroten van de zoetwatervoorraad en waterretentie;

- dit plan deze opwek combineert met de ontwikkeling van nieuwe natuur met paai en opgroeigebied voor jonge vis en extra leefgebied voor vogels;

- de natuurorganisaties hebben aangegeven draagvlak te zien in de regio voor dit plan;

- de gemeenten Medemblik en Hollands Kroon op bestuurlijk niveau hebben aangegeven dat er geen draagvlak zou zijn voor dit plan binnen hun gemeente;

- draagvlak één van de overwegingen is voor het inpassen van een zoekgebied in de RES maar niet de enige;

- dit plan een verrijking zou kunnen zijn voor zowel de RES als het gebied Wieringerhoek;

- dit plan ook economische kansen biedt voor de omgeving vanuit de opbrengst van de zonnepanelen maar ook voor de ontwikkeling van recreatie en toerisme, zoals bleek uit presentaties in maart jl. onder meer naar aanleiding van het identiteitsonderzoek IJsselmeerkust en de presentatie van de natuurorganisaties van het plan zelf;

- dit plan eventueel een alternatief kan zijn voor grote zonne-atollen in het IJsselmeer;

- het IJsselmeer een Natura 2000-gebied is, waar zorgvuldig mee om dient te worden gegaan;

van mening zijn dat:

- de Provincie Noord-Holland, samen met de betrokken gemeenten, inwoners, agrariërs en natuurorganisaties, serieus moet onderzoeken of dit plan bijdraagt aan het halen van de doelstellingen voortvloeiend uit het Klimaatakkoord, landschappelijk goed in te passen valt en op voldoende draagvlak kan rekenen in de regio;

gehoord de discussie,

roepen het College van Gedeputeerde Staten op:

- serieus de haalbaarheid te onderzoeken van het plan Binnendijkse achteroevers met natuur en zonnepanelen in de Wieringermeerpolder en hiervan verslag te doen aan Provinciale Staten;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

50Plus/PvdO, CU, D66, Denk, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP

Tegen

CDA, FvD, JA21, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie RES: Bescherm natuur en cultuurhistorie in het IJmeer

Lees verder

Motie RES: Grensoverschrijdende teams

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer