Motie: dieren­welzijn meenemen bij spon­soring evene­menten


11 november 2019

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 11 november 2019, ter bespreking van de begroting 2020;

constaterende dat:

  • de provincie tot en met 2023 elk jaar 600.000 euro aan evenementen sponsoring uitgeeft;
  • de provincie medeverantwoordelijk is voor het welzijn van dieren en een zorgplicht heeft;
  • de provincie de provinciale bescherming van dieren erkent en gewicht geeft door een portefeuille en Gedeputeerde Dierenwelzijn in te stellen;
  • bij evenementen regelmatig dieren worden gebruikt;

overwegende dat:

  • op dit moment de provincie wel bereid is duurzaamheidsvoorwaarden te stellen aan de sponsoring, maar geen voorwaarden over dierenwelzijn heeft gesteld;
  • PS de kaders van dit beleid bepaalt;
  • binnen de huidige kaders het sponsoren van evenementen waarbij bijvoorbeeld kerkuilen ingezet worden voor vermaak blijkbaar toegestaan is, terwijl zulke shows volgens onder andere de Vogelbescherming dierenleed veroorzaken;
  • PS met de motie tegen het levend koken van kreeften en krabben bij evenementen al heeft aangegeven dierenwelzijn belangrijk te vinden bij evenementen;

gehoord de discussie,

roepen het college van GS op:

  • dierenwelzijn mee te laten wegen in het beleid voor sponsoring van evenementen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, 50Plus/PvdO, Denk, PvdD, SP, PvdA, D66

Tegen

CU, VVD, CDA, PVV