Motie: brede groep burgers betrekken bij spon­soring evene­menten


11 november 2019

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 11 november 2019, ter bespreking van de Begroting 2020;

constaterende dat:

  • de provincie tot en met 2023 elk jaar 600.000 euro aan evenementen sponsoring uitgeeft;
  • de provincie wil groeien van een zendende organisatie naar een organisatie die continue in gesprek is met ál haar inwoners en die ambitie ook bij evenementensponsoring wil oppakken;

overwegende dat:

  • op dit moment mensen geen enkele inspraak hebben over de te sponsoren evenementen;
  • als de provincie burgers ten minste één evenement zelf laat bepalen, dat de betrokkenheid van burgers bij provinciaal beleid en bestuur zou versterken;
  • PS de kaders van het evenementenbeleid bepaalt;

gehoord de discussie,

roepen het college van GS op:

  • zo snel mogelijk Noord-Hollanders de gelegenheid (bijvoorbeeld met inzet van sociale media) te geven om ten minste één te sponsoren evenement te bepalen, binnen de kaders van respect voor natuur, milieu, dierwelzijn en leefomgeving;
  • verdere invulling van dit initiatief eerst voor te leggen aan PS;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

50Plus/PvdO, Denk, CU, VVD, CDA, PvdA, D66, PVV, GroenLinks