Motie CO₂-reduc­tie­cijfers per sector


PvdD, SP CU

8 november 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 8 november 2021, ter behandeling van de Begroting 2022;

overwegende dat:

het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties stelt dat een opwarming van meer dan 1,5°C voorkomen moet zien te worden, om grote rampen (droogtes, extreem weer, overstromingen, etc.) en onherstelbare schade aan ecosystemen te voorkomen[1];

  • een krachtig klimaatbeleid nodig is om de klimaatdoelen te halen;
  • het dashboard Energietransitie in Noord-Holland een beeld geeft van de uitstoot van broeikasgassen[2];
  • de laatst bekende cijfers hierin dateren van 2018;
  • de provincie weliswaar de uitstoot monitort, maar daarbij steeds terugkijkt naar wat er is gebeurd;
  • voor het behalen van de CO₂-eq reductiedoelstelling in 2030 het essentieel is te weten welke sectoren (industrie, landbouw, verkeer, gebouwde omgeving) hoeveel uitstoot moeten reduceren;
  • bijvoorbeeld de provincie Gelderland in haar Klimaatplan 2021-2030 reductiedoelen per sector heeft opgenomen[3];
  • hierbij de EU-voorstellen in het kader van Fit for 55 kunnen worden meegenomen;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

aan te geven welke reductie CO₂-eq uitstoot (ton) nodig is per sector, om het provinciale reductiedoel te halen;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/klimaatdoel-parijs-wordt-vrijwel-zeker-niet-gehaald-is-de-pijnlijke-boodschap-van-het-ipcc~b35f2035/

[2] https://cijfers.noord-holland.nl/dashboard/energietransitie/co2-uitstoot

[3] https://gelderland.stateninformatie.nl/document/9566321/1/Gelders_Klimaatplan_2021-2030 Tabel ‘2 Broeikasgasuitstoot in Gelderland per domein’


Status

Aangehouden

Voor

Tegen