Motie Het 1,5°C-doel minimaal als maat hanteren


PvdD, SP

8 november 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 8 november 2021, ter behandeling van de Begroting 2022;

constaterende dat:

  • het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties stelt dat we een opwarming van meer dan 1,5°C moeten zien te voorkomen, om grote rampen (droogtes, extreem weer, overstromingen, etc.) en onherstelbare schade aan ecosystemen te voorkomen[1];
  • het IPCC echter stelt dat volgens de huidige koers er rekening gehouden moet worden met minstens 3 tot 4 graden opwarming, wat desastreuze gevolgen (overstromingen, watersnoden, voedselproblemen, etc.) zal hebben[2];

overwegende dat:

  • met het Klimaatakkoord de ambities (49% reductie van broeikasgassen) te laag liggen, omdat we hiermee volgens wetenschappelijk consensus – en erkend door GS - het doel van maximaal 1,5°C opwarming niet halen;
  • de Begroting 2022 tóch uitgaat van deze 49%;
  • we als overheden ook volgens de beroemde Urgenda-uitspraak maximale inspanning moeten leveren om de klimaatcrisis aan te pakken;
  • de verwachting voor 2021 is dat de uitstoot in Nederland boven het Urgenda-doel uitkomt[3];

roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

  • om er bij het Rijk op aan te dringen om het beleid te richten op minstens het halen van het 1,5°C-doel;
  • als provincie ook in eigen beleid het maximaal 1,5°C -doel als maat te hanteren;

en gaan over tot de orde van de dag.
[1]https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/klimaatdoel-parijs-wordt-vrijwel-zeker-niet-gehaald-is-de-pijnlijke-boodschap-van-het-ipcc~b35f2035/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/11/12/cop25-hoe-ver-staan-we-sinds-parijs-2015/

[2] https://news.un.org/en/story/2019/11/1052171

[3] https://www.pbl.nl/nieuws/2021/klimaatdoel-2030-vereist-voortvarende-uitvoering-van-bestaand-en-nieuw-beleid


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, Denk, 50Plus/PvdO

Tegen

CDA, CU, D66, FvD, Fractie Baljeu NH, GroenLinks, JA21, Liberaal NH, PVV, PvdA, VVD