Motie Actu­a­li­seren mili­eu­ver­gun­ningen bedrijven van Schiphol


PvdD, SP

8 november 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 8 november 2021, ter behandeling van de Begroting 2022;

overwegende dat:

 • de milieuvergunning Schiphol de uitstoot toestaat van grote hoeveelheden kankerverwekkende stoffen op de luchthaven Schiphol[1];
 • het onder meer gaat om benzeen (volgens cijfers van het RIVM 5.225 kilogram in 2018) en formaldehyde (35.820 kilogram);
 • het onduidelijk is of daarbij de uitstoot van stijgende en dalende vliegtuigen is meegerekend, of alleen de uitstoot door taxiën en stationair draaien;
 • eveneens onduidelijk is hoeveel er van bijvoorbeeld de stoffen ketonen en aldehyden, die zeer schadelijk zijn voor de volksgezondheid, mag worden en wordt uitgestoten;
 • de milieuvergunning volgens Mobilisation for the Evironment (MOB) zwaar gedateerd is;
 • MOB eveneens opmerkt dat het RIVM in 2019 een onderzoek presenteerde, waaruit bleek dat mensen die in de buurt van Schiphol wonen door de uitstoot van de luchthaven gezondheidsrisico’s lopen;
 • daarbij alleen gekeken is naar fijnstof (PM2,5) en niet naar de uitstoot van kankerverwekkende stoffen;
 • uit onderzoek van TNO oktober 2021 blijkt dat grondpersoneel op Schiphol blootstaat aan zeer hoge concentraties ultrafijnstof van vliegtuigmotoren[2];
 • de Gezondheidsraad hier een maand eerder al over waarschuwde en de FNV opnieuw aan de bel trok;[3]
 • de provincie spreekt over ‘een balans tussen duurzame connectiviteit en een schone leefomgeving’, maar hier nog geen verdere concrete invulling aan heeft gegeven;
 • de provincie beleid heeft voor een gezonde leefomgeving en schone lucht, zie onder andere het Programma gezonde leefomgeving en de ondertekening van het Schone Lucht Akkoord;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

 • provinciale milieuvergunningen van bedrijven Schipholterrein te controleren op actualiteit en zo nodig aan te scherpen;
 • in gesprek te gaan met Haarlemmermeer over gemeentelijke milieuvergunningen van bedrijven op het Schipholterrein;
 • de uitkomst hiervan te rapporteren aan PS;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210316_64607550

[2] https://www.ad.nl/gezond/grondpersoneel-schiphol-staat-bloot-aan-ultrafijnstof~ad0bbd7f/

[3] https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/schiphol/2021/09/fnv-eist-maatregelen-ultrafijnstof-voor-schipholpe


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie Het 1,5°C-doel minimaal als maat hanteren

Lees verder

Motie Aanrijdingen met wilde dieren voorkomen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer