Motie Aanrij­dingen met wilde dieren voorkomen


8 november 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 8 november 2021, ter behandeling van de Begroting 2022;

overwegende dat:

 • Provinciale Staten de mogelijkheid hebben om in 2022 in totaal 640.000,- euro beschikbaar te stellen voor nieuwe initiatieven en beleid
 • er nog steeds veel aanrijdingen zijn met wilde dieren en dit aantal stijgt;
 • de provincie met haar beleid op het gebied van onder andere infrastructuur, wonen en mobiliteit raakt aan het leefgebied en veiligheid van dieren en dat verantwoordelijkheden (zorgplicht) met zich brengt;
 • de provincie zich inzet voor verkeersveiligheid in Noord-Holland en het explicieter betrekken van dieren daarbij een logische stap is;
 • naast faunapassages en ecoducten, er steeds meer kleinere ingrepen, innovatieve ideeën en technologieën zijn die ingezet kunnen worden om het aantal aanrijdingen naar beneden te brengen;
 • meer bewustwording tevens een belangrijk is om het aantal aanrijdingen met dieren naar beneden te brengen;
 • er veel goede innovatieve oplossingen meestal uit de samenleving komen;
 • met challenges/wedstrijden die innovatieve oplossingen niet alleen worden opgehaald, maar daarmee door de provincie ook meer bewustwording over het onderwerp wordt gecreëerd;
 • die bewustwording bijdraagt aan verkeersveiligheid in het algemeen en het meer in harmonie leven met dieren in het bijzonder;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

 • met challenges/wedstrijden innovatieve oplossingen op het gebied van veiligheid van dieren in relatie tot het verkeer te stimuleren;
 • daarvoor 15.000 euro in 2022 te reserveren;
 • bij het starten van de challenge/wedstrijd duidelijk te zijn aan deelnemers wat er met het winnende idee wel/niet kan worden gedaan. Een opzet kan zijn dat de winnaar 10.000 euro krijgt om het idee uiteindelijk ook uit te (laten) voeren. Daarmee weten deelnemers van tevoren wat ze kunnen verwachten;
 • de verdere invulling aan ambtenaren over te laten;

en gaan over tot de orde van de dag.

Fabian Zoon
Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Actualiseren milieuvergunningen bedrijven van Schiphol

Lees verder

Motie Milieuorganisaties betrekken bij verbeteren waterkwaliteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer