Motie Mili­eu­or­ga­ni­saties betrekken bij verbe­teren water­kwa­liteit


8 november 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 8 november 2021, ter behandeling van de Begroting 2022;

overwegende dat:

  • samenwerkingspartners voor verbetering waterkwaliteit en benutten/beheren van water volgens de provincie zijn: waterschappen, Rijkswaterstaat, gemeenten en maatschappelijke partijen zoals LTO en drinkwaterbedrijven;
  • op dit moment nog steeds 0% van de Kaderrichtlijn Water-doelen (KRW) gehaald worden en doelbereik 100% in 2027 dus nog ver weg is;
  • op dit moment milieuorganisaties vanuit de provincie niet actief om input worden gevraagd voor het verbeteren van de waterkwaliteit in Noord-Holland;
  • het betrekken van milieuorganisaties bij het verbeteren van de waterkwaliteit het doelbereik dichterbij kan halen;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

  • milieuorganisaties te betrekken bij het verbeteren van de waterkwaliteit;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50Plus/PvdO, CU, Denk, SP

Tegen

CDA, D66, FvD, Fractie Baljeu NH, GroenLinks, JA21, Liberaal NH, PVV, PvdA, VVD