Motie Inven­ta­ri­satie reali­satie natuur­in­clu­sieve woon­wijken en bedrij­ven­ter­reinen


PvdD, JA21, SP

8 november 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 8 november 2021, ter behandeling van de Begroting 2022;

overwegende dat:

  • de Provincie het vergroenen van bebouwd gebied door natuurinclusief bouwen stimuleert, maar geen overzicht heeft van het aantal natuurinclusieve woonwijken en natuurinclusieve bedrijventerreinen die er het afgelopen jaar bij zijn gekomen;
  • als reden voor het ontbreken van dit overzicht wordt gegeven, dat de gemeente bevoegd gezag is voor het wel of niet realiseren van natuurinclusieve woonwijken en bedrijventerreinen;
  • het daardoor onmogelijk is om de effecten van dit beleid in kaart te brengen;
  • onderdeel van de beleidscyclus is na te gaan of beleid effect heeft, en het daarop zo nodig aan te passen;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

te inventariseren hoeveel natuurinclusieve woonwijken en bedrijventerreinen zijn gerealiseerd;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Milieuorganisaties betrekken bij verbeteren waterkwaliteit

Lees verder

Amendement Achteruitgang biodiversiteit niet gestopt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer