Motie Aandacht voor samenhang cultuur- en natuur­waarden in educatie


PvdD, SP, JA21

13 december 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 13 december 2021, ter behandeling van het Beleidskader erfgoed en cultuur 2022 (VD-73);

constaterende dat:

 • de provincie terecht in cultuureducatie voor kinderen investeert;
 • cultuur- en natuurwaarden elkaar kunnen versterken;
 • ook UNESCO natuur en cultuur met elkaar verbindt en benadrukt dat natuur en cultuur elkaar aanvullen;[1]
 • zowel cultuurhistorie- en infrastructuur als natuur tot de kerntaken van de provincie behoren;
 • provincie zoveel mogelijk integraal werkt;
 • het Beleidskader aangeeft dat de provincie op veel terreinen een inspirator wil zijn;

overwegende dat;

 • kinderen in hun vormende fase zitten en dat het moment is om ze de relatie tussen natuur, cultuur en landschap mee te geven;
 • kinderen daarmee opgroeien met kennis van (de samenhang tussen) cultuur- en natuurwaarden;
 • daarmee de kans wordt vergroot dat die kinderen later beter zorgdragen voor die cultuur- en natuurwaarden;
 • de provincie in dit beleidskader de ambitie heeft opgenomen om samen met partners toe te werken naar een vervolg op het Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs 2013-2023;
 • dat Bestuurlijk kader door het Rijk, provincies en gemeenten wordt opgesteld en de gezamenlijke ambitie voor het cultuuronderwijs bevat;
 • dat provincie Noord-Holland uiteraard niet alleen het beleid bepaalt, maar dat we wel eigen punten kunnen inbrengen en een inspirator kunnen zijn;


gehoord de discussie,

verzoeken GS:

 • aandacht voor de koppeling tussen cultuur- en natuurwaarden daar waar mogelijk mee te geven in de gesprekken over een eventueel nieuw Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs;

en gaan over tot de orde van de dag.

Jaap Hollebeek Wim Hoogervorst Eric Jensen

Partij voor de Dieren SP JA21


[1] https://www.unesco.nl/nl/publi...


Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50Plus/PvdO, Denk, FvD, JA21, SP

Tegen

CDA, CU, D66, Fractie Baljeu, GroenLinks, Liberaal NH, PVV, PvdA, VVD