Amen­dement Ener­gie­tran­sitie in samenhang met bescherming biodi­ver­siteit


PvdD, SP, CU, DENK

13 december 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 13 december 2021, ter behandeling van de voordracht 71 Vaststellen Europastrategie 2022- 2030,

besluiten de Europastrategie 2022-2030 vast te stellen, met inachtneming van de volgende wijzigingen:

  • na de opsomming van de vier speerpunten met betrekking tot energietransitie op p.8 de volgende zin toe te voegen:
    “Onze inzet wordt om
    de energietransitie waar mogelijk aan opgaven voor biodiversiteitsbehoud,- herstel- en/of - versterking te koppelen.”

Toelichting
De wetenschappers van internationale klimaat- en biodiversiteitspanels (IPCC en IPBES) hebben duidelijk gemaakt dat overheden erop moeten letten om de klimaatcrisis in samenhang met de biodiversiteitscrisis aan te pakken. Omdat we anders niet effectief zullen zijn en geen van beide crises zullen oplossen. Marjan Minnesma van Urgenda benadrukte dat nog bij de Noord-Hollandse expertmeeting rond “Fit for 55”. Dat betekent dat we er voor moeten waken dat de energietransitie de biodiversiteitscrisis niet versterkt. Bij de RES is er in 2020 daarom een duidelijke motie aangenomen om de energietransitie zoveel mogelijk te koppelen aan de opgaven rond biodiversiteit. [1]

Dit amendement brengt de Europastrategie in lijn met die motie en in lijn met wetenschap.

Ines Kostić
Partij voor de Dieren

[1] https://noordholland.partijvoordedieren.nl/moties/motie-koppel-biodiversiteit-aan-de-energietransitie


Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50Plus/PvdO, CU, Denk, SP

Tegen

CDA, D66, FvD, Fractie Baljeu NH, GroenLinks, JA21, Liberaal NH, PVV, PvdA, VVD