Amen­dement Inzet Concur­ren­tie­po­sitie en Vesti­gings­klimaat passend bij grote uitda­gingen van nu


PvdD, SP, DENK

13 december 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 13 december 2021, ter behandeling van de voordracht 71 Vaststellen Europastrategie 2022- 2030,

besluiten de Europastrategie 2022-2030 vast te stellen, met inachtneming van de volgende wijzigingen:

op pagina 3 de zin:

Wij streven naar behoud en versterking van de economische concurrentiepositie en het vestigingsklimaat van de provincie, waarbij specifiek aandacht is voor een gezonde leefomgeving.”

te vervangen door:

Wij streven naar behoud en versterking van de economische concurrentiepositie en het vestigingsklimaat van de provincie, maar dat mag niet ten koste gaan van een gezonde leefomgeving. Als het gaat om vestiging van bedrijven richten we ons zoveel mogelijk op bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen.”


Toelichting

We staan voor grote uitdagingen. De provincie is het samen met wetenschap en vele anderen eens dat we snel grote stappen moeten zetten om de planeet leefbaar en gezond te houden voor al haar inwoners. De Europastrategie heeft het op verschillende plekken over concurrentiepositie en vestigingsklimaat. Om de nodige transities effectief en efficiënt te kunnen uitvoeren moeten we scherpere keuzes maken. Niet alles kan. Daarom is het verstandig dat we expliciet duidelijk maken dat de inzet van de provincie wat betreft concurrentiepositie en vestigingsklimaat niet ten koste gaat van een gezonde leefomgeving. Daarnaast zal in dat kader niet elke bedrijfsvestiging een plus betekenen voor de provincie. Daarom moet de inzet op het vestigingsklimaat zoveel mogelijk gericht zijn op bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen.


Ines Kostic
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, Denk, CU, 50Plus/PvdO, FvD

Tegen

CDA, D66, Fractie Baljeu NH, GroenLinks, JA21, Liberaal NH, PVV, PvdA, VVD, FvD