Motie Ecologie en natuur bij cultureel erfgoed


PvdD, SP, JA21

13 december 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 13 december 2021, ter behandeling van het Beleidskader erfgoed en cultuur 2022 (VD-73);

constaterende dat:

  • natuur en ecologie op geen enkele manier worden genoemd in het Beleidskader erfgoed en cultuur 2022;
  • zowel cultuurhistorie- en infrastructuur als natuur tot de kerntaken van de provincie behoren;
  • UNESCO natuur en cultuur met elkaar verbindt en benadrukt dat natuur en cultuur elkaar aanvullen;[1]

overwegende dat:

  • historische landschapsstructuren naast de grote cultuurhistorische vaak grote ecologische waarden herbergen;
  • deze waarden elkaar kunnen versterken en aanvullen;
  • er bij de Begroting 2022 een motie is aangenomen om in gesprek te gaan met andere provincies om ecologie en natuur te koppelen aan werelderfgoed;
  • er kansen liggen voor koppeling tussen natuur en cultuur- en erfgoedbeleid, bijvoorbeeld via handreikingen, steunpunten, educatie en kennis- en netwerkbijeenkomsten;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

  • waar mogelijk in haar beleid ecologie en natuur te koppelen aan het cultuur- en erfgoedbeleid;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] https://www.unesco.nl/nl/publi...


Status

Aangehouden

Voor

Tegen