Amen­dement Refe­ren­dum­verzoek Windalarm: Nieuw besluit over refe­rendum als PS voldoende geïn­for­meerd is


Partij voor de Dieren Chris­tenUnie CDA JA21 DENK SP FvD PVV Namens Noord-Hollanders PvdO

19 december 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 19 december 2022, ter behandeling van voordracht VD-67, ‘Beslissing op bezwaar inzake Referendumverzoek Stichting Windalarm’;

besluiten het ontwerpbesluit in de voordracht als volgt aan te passen:

  • De deelbesluiten 1 tot en met 6 te vervangen door:

1. de beslissing op bezwaar op te schorten tot een tijdstip in het eerste kwartaal van 2023
nadat volledige informatie over de werking en effecten van de EU-noodverordening op een referendum met PS is gedeeld;

2. aan GS te verzoeken om PS informatie te verstrekken over de werking en effecten van de EU-noodverordening op een referendum;

3. GS te machtigen om namens PS de bezwaarde te informeren over de opschorting van de beslissing op bezwaar.

Toelichting

De Hoor- en Adviescommissie (HAC) heeft geoordeeld dat PS op 23 mei 2022 ten onrechte hebben besloten om de het referendumverzoek van de Stichting Windalarm af te wijzen. De HAC adviseert de bezwaren van de stichting gegrond te verklaren en een nieuw besluit te nemen. Daarna is een nieuw feit naar voren gekomen: de Europese noodverordening met betrekking tot duurzame energie.


We hebben als PS namelijk op dit moment onvoldoende informatie over de werking en effecten van de Europese noodverordening. De summiere informatie daarover kwam vlak voor commissievergadering naar PS toe. Ondertussen hebben we zelf moeten lezen dat Europese milieu- en natuurorganisaties, waaronder de European Environmental Bureau, bezwaar maken tegen het proces van de noodverordening en waarschuwen dat dit juist voor nog meer vertraging van de noodzakelijke klimaattransities en juridische onzekerheden voor energieprojecten gaat zorgen, iets wat de provincie juist zegt te willen voorkomen.[1]


Alleen PS mag een referendumverzoek naast zich neerleggen en beoordelen of er sprake is van andere zwaarwegende belangen. Het is daarom cruciaal dat PS eerst volledig en onafhankelijk worden geïnformeerd over de inhoud en gevolgen van de noodverordening, voordat ze een goed afgewogen besluit kunnen maken over het al dan niet toelaten van het referendumverzoek.


[1] https://eeb.org/eu-is-taking-a...


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, JA21, CDA, FvD, PVV, SP, CU, Fractie Baljeu, Partij van de Ouderen, N-NH

Tegen

GroenLinks, VVD, D66, PvdA

Lees onze andere moties

Motie Referendumverzoek Windalarm: Versnel win-win oplossingen voor klimaat- en biodiversiteitscrisis

Lees verder

Motie Nota zeehavens: Betrek natuur- en milieuorganisaties alsnog bij Nota Zeehavens

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer