Motie Nota zeehavens: Betrek natuur- en mili­eu­or­ga­ni­saties alsnog bij Nota Zeehavens


Partij voor de Dieren, SP, CU, PvdO

19 december 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 19 december 2022, ter behandeling van agendapunt Nota Zeehavens Noord-Holland;

overwegende dat:

  • natuur en gezondheid weliswaar zijn genoemd in de Nota Zeehavens (respectievelijk 11 en 6 keer), maar dat de nota vooral gaat over de gangbare economie (140 keer genoemd);
  • de nota per se in de wereldtop wil blijven draaien waar het gaat om kwantitatieve doorvoer van goederen;
  • principiële vragen zoals of bepaalde functies en bedrijvigheid nog wel passen bij een leefbaar Noord-Holland en wélke waarden we willen toevoegen niet worden gesteld;
  • het aangenomen initiatiefvoorstel Noord-Holland Impact juist kiest voor een economie die zich niet meer richt op economische groei, maar op welzijn van alle inwoners binnen ecologische grenzen;
  • het bij een open, inclusieve provincie past om niet alleen enkele overheden en commerciële bedrijven als Tata Steel om input voor de nota te vragen, maar juist ook met milieu- en natuurorganisaties, als Greenpeace, Milieufederatie Noord-Holland en Urgenda;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

  • natuur- en milieuorganisaties, zoals Urgenda en Milieufederatie Noord-Holland, alsnog te betrekken bij de Nota Zeehavens Noord-Holland en het resultaat voor de zomer 2023 als addendum aan de nota toe te voegen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Ines Kostić, Partij voor de Dieren

Heidi Bouhlel, SP

Michel Klein, ChristenUnie

Wil van Soest, Partij voor de Ouderen


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, CU, Partij van de Ouderen

Tegen

GroenLinks, VVD, D66, PvdA, JA21, CDA, FvD, PVV, Fractie Baljeu, N-NH

Lees onze andere moties

Amendement Referendumverzoek Windalarm: Nieuw besluit over referendum als PS voldoende geïnformeerd is

Lees verder

Motie Nota zeehavens: Alle zeilen bijzetten voor biodiversiteit in zeehavens

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer