Motie Nota zeehavens: Alle zeilen bijzetten voor biodi­ver­siteit in zeehavens


Partij voor de Dieren, CU, PvdO

19 december 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 19 december 2022, ter behandeling van agendapunt Nota Zeehavens Noord-Holland;

constaterende dat:

 • PS heeft erkend dat er sprake is van een klimaat- en biodiversiteitscrisis die we in samenhang moeten aanpakken en waar meer provinciale aandacht voor nodig is;
 • deze maand bij de VN-conferentie voor Biodiversiteit nogmaals werd benadrukt dat we zonder effectief natuurbeleid ook de klimaatcrisis niet kunnen oplossen en dat er geen tijd meer te verliezen is; [1, 2]
 • investeren in biodiversiteit betekent investeren in voedsel- en waterzekerheid en het verminderen van onze kwetsbaarheid voor toekomstige pandemieën; [3]
 • een van de hoofdtaken van de provincie bescherming en versterking van natuur is;
 • de Omgevingsvisie schrijft over een zoveel mogelijk natuurinclusieve inrichting van de provincie, zoals bedrijventerreinen, landbouw en steden;

overwegende dat;

 • biodiversiteit in de Nota Zeehavens wel een paar keer wordt genoemd, maar een concrete uitwerking of borging ontbreekt;
 • Port of Amsterdam bijvoorbeeld actief is met biodiversiteit op haar terreinen, zoals met tijdelijke natuur op braakliggende grond; [4]
 • uit onderzoek blijkt dat dit soort tijdelijke natuur grote meerwaarde oplevert voor de biodiversiteit, ook als het tijdelijk is;[5]
 • er daarnaast veel kennis en voorbeelden zijn over natuurinclusieve (haven)bedrijventerreinen; [6]
 • het vergroten van de biodiversiteit in havengebieden van meerwaarde voor natuur zelf is, maar ook voor welzijn van mensen en andere dieren;

gehoord de discussie,
verzoeken GS:

 • om in het kader van de Nota Zeehavens actief te werken aan het vergroten van biodiversiteit, door natuurinclusieve havenbedrijventerreinen en tijdelijke natuur op braakliggende terreinen te stimuleren;
 • daarvoor een plan van aanpak voor de zomer van 2023 uit te werken;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ines Kostić, Partij voor de Dieren

Michel Klein, ChristenUnie

Wil van Soest, Partij voor de Ouderen


  Status

  Verworpen

  Voor

  Partij voor de Dieren, SP, CU

  Tegen

  GroenLinks, VVD, D66, PvdA, JA21, CDA, FvD, PVV

  Lees onze andere moties

  Motie Nota zeehavens: Betrek natuur- en milieuorganisaties alsnog bij Nota Zeehavens

  Lees verder

  Motie Nota zeehavens: Beeld van Zeehavens binnen grenzen van ecologie en rechtvaardigheid

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer