Motie Nota zeehavens: Beeld van Zeehavens binnen grenzen van ecologie en recht­vaar­digheid


Partij voor de Dieren, CU, PvdO

19 december 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 19 december 2022, ter behandeling van agendapunt Nota Zeehavens Noord-Holland;

constaterende dat:

 • PS heeft erkend dat er sprake is van een klimaat- en biodiversiteitscrisis die we in samenhang moeten aanpakken en waar meer provinciale aandacht voor nodig is;
 • we volgens wetenschappers de klimaat- en biodiversiteitscrisis niet kunnen oplossen zonder overconsumptie en overproductie aan te pakken en dat er geen tijd te verliezen is; [1, 2]
 • er volgens VN-milieuprogramma UNEP sprake is van een „chronische onderwaardering van natuurlijke systemen en van onduurzame productie- en consumptiepatronen” die in het economische systeem zitten ingebakken; [3, 4]
 • PS met het aangenomen initiatiefvoorstel Noord-Holland Impact kiest voor een economie die zich niet meer richt op economische groei, maar op het creëren van maatschappelijke waarde en op welzijn van alle inwoners binnen ecologische grenzen. Hier, nu, elders, en voor toekomstige generaties;
 • de provincie ook heeft uitgesproken verder te kijken dan de BBP en breder te kijken naar hoe we de waarde van economische activiteiten en de maatschappelijk impact daarvan meten;

overwegende dat:

 • de Nota Zeehavens echter weinig van bovenstaande nieuwe voornemens en wetenschappelijke inzichten laat zien;
 • de Nota, ondanks de goede aspecten zoals investeringen in energietransitie, nog sterk gaat over het per se in de wereldtop willen blijven draaien waar het gaat om kwantitatieve doorvoer van goederen;
 • de Nota daarbij uitgaat van klassieke economische toegevoegde waarde van die keuzes, en niets zegt over onder andere natuurvernietiging, mensenrechtenschending en uitputting van de aarde die dezelfde keuzes met zich meebrengen;
 • daarmee de reëel maatschappelijke kosten en baten (hier, elders en voor toekomstige generaties) niet in kaart zijn gebracht en daar niet op gereflecteerd wordt;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

 • om te reflecteren op de vraag welke bedrijvigheden in ons zeehavengebied idealiter nog binnen de brede welvaart-economie en Noord-Hollandse ambities voor klimaat, ecologie, mensenrechten, en gezondheid passen;
 • daarover een brief aan PS te sturen voor de zomer van 2023;

en gaan over tot de orde van de dag.1 https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/natuurbescherming-is-niet-duur-zegt-hoogleraar-esther-turnhout-we-besteden-juist-veel-geld-aan-de-vernietiging-ervan~b9d6d1f7/

2 https://www.nrc.nl/nieuws/2022/12/01/vn-we-moeten-niet-langer-leven-van-de-natuur-maar-met-de-natuur-a4150107

3 https://www.nrc.nl/nieuws/2022/12/01/vn-we-moeten-niet-langer-leven-van-de-natuur-maar-met-de-natuur-a4150107

4 https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/natuurbescherming-is-niet-duur-zegt-hoogleraar-esther-turnhout-we-besteden-juist-veel-geld-aan-de-vernietiging-ervan~b9d6d1f7/


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CU, SP

Tegen

GroenLinks, VVD, PvdA, D66, JA21, CDA, FvD, PVV