Motie Geen geld meer naar A9 Heiloo


Partij voor de Dieren, SP

19 december 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 19 december 2022, ter behandeling van agendapunt Laatste Begrotingswijziging 2022;

constaterende dat:

  • project aansluiting A9/Heiloo stil ligt;
  • de subsidie van €2 mln. uit 2021 ook niet in 2022 is uitgegeven en is komen te vervallen;

overwegende dat:

  • er veel onzeker en onduidelijkheid is over het project aansluiting A9/Heiloo;

gehoord de discussie,

verzoeken het college:

  • geen nieuwe subsidie en extra financiele verplichtingen aan te gaan voor de aansluiting A9/Heiloo, zonder uitdrukkelijke toestemming van de Provinciale Staten;

en gaan over tot de orde van de dag.
Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, JA21, PVV, SP, CU, Fractie Baljeu, Partij van de Ouderen

Tegen

GroenLinks, VVD, D66, PvdA, JA21, CDA, FvD, N-NH